Spenningssøkingens sosialitet

-

Tid:

Sted: AUD A NIH

Formell tittel

Spenningssøkingens sosialitet - en sosiologisk undersøkelse av verdisystem i risikosport

Formål

Prosjektet belyser deltakelse i risikosport og frivillig risikotaking fra et sosiologisk perspektiv.

Prosjektbeskrivelse

Risikosport er et fenomen i stor vekst. Hva denne veksten skyldes og beveggrunnene bak frivillig risikotaking blir i denne avhandlingen diskutert ut i fra et sosiologisk perspektiv. Risikosport blir utforsket fra to analytiske nivå: makro- og mesonivå. Problemstillingene på makronivå knytter seg til hvordan generelle endringer på samfunnsnivå kan tenkes å virke inn på deltakelse i risikosport. På mesonivå blir verdiene i surfemiljøet og i basehoppmiljøet analysert med tanke på hvilken rolle risikotaking her spiller, samt hvordan disse verdiene blir lært.

Resultat

Deltakelsen i risikosport har økt betraktelig de siste 30 år. I sin avhandling,  analyserer Langseth mulige grunner til denne økningen, hvordan meningsdannelse innad i ulike risikosportkulturer foregår og hva som er drivkraften bak frivillig risikotaking.

Tidligere forskning har hovedsakelig pekt på genetiske og psykologiske komponenter som grunnlag for risikotaking. Langseth, på sin side, legger vekt på det sosiale aspektet i avhandlingen.

Behov for anerkjennelse og anerkjennende oppmerksomhet kan sies å være en drivkraft som alle mennesker deler. Hva som gir anerkjennelse vil være avhengig av hvor i verden en kommer fra, hvilket sosialt lag en tilhører og hvilke miljøer en vanker i. Det sentrale i avhandlingen har vært å undersøke hvordan subkulturer utvikler sine egne verdisystem og dermed også egne system for anerkjennelse. I avhandlingen viser Langseth at i risikosport er risikotaking noe som har verdi og gir anerkjennelse.

Å utføre risikable handlinger gir anerkjennelse, og dermed også status i miljøet. Risikotaking blir dermed en mulighet til å stige i det sosiale hierarkiet innad i en subkultur. En kan si at risikotaking dyrkes i slike kulturer – det har verdi og det gir status.

Artikler

Langseth, Tommy (2012): Liquid ice surfers - the construction of surfer identities in Norway, Journal of Adventure Education & Outdoor Learning, 12:1, 3-23

Langseth, Tommy (2011): Risk sports - social constraints and cultural imperatives, Sport in Society, 14:5, 629-644.

Langseth, Tommy (2012): B.A.S.E. jumping – Beyond the Thrills, European Journal for Sport and Society 2012, 9 (3), 155-176

Les hele rapporten

Last ned fra Brage