Fysisk aktivitet, psykisk helse og skoleprestasjoner blant ungdom

I nyere tid, har det vært en stor økning i forskning som ser på sammenhenger mellom fysisk aktivitet (FA) og psykisk helse, samt FA og skoleprestasjoner. Resultatene herfra spriker, men hovedlinjene indikerer at FA kan korrelere positivt med flere mål på psykisk helse, samt skoleprestasjoner. Det mangler imidlertid longitudinell forskning som utforsker disse sammenhengene ved bruk av objektivt målt FA i løpet av ungdomsskoleårene.

Ingeborg Barth Vedøy, Høgskolen i Innlandet og Norges idrettshøgskole
stipendiat

Anderssen, Sigmund Alfred
hovedveileder

Knut R. Skulberg, Høgskolen i Innlandet
biveileder

Hege E. Tjomsland, Høgskolen i Innlandet, Nasj.senter for mat, helse og fysisk aktivitet
biveileder

Miranda Thurston, Høgskolen Innlandet
prosjektleder

-

Tid:

Sted:

Formell tittel

Fysisk aktivitet, psykisk helse og skoleprestasjoner – utforsking av sammenhenger og utvikling blant unge gjennom tiden deres på ungdomsskolen

Formål

Prosjektet ønsker å undersøke hvordan fysisk aktivitet kan være relatert til psykisk helse og skoleprestasjoner, og hvordan dette utvikler seg gjennom de tre årene på ungdomsskole.

Prosjektbeskrivelse

Prosjektet er gjennomført som en prospektiv kohortstudie som har fulgt elever fra 11 skoler årlig fra 8. klasse til og med 10. klasse. Målinger som har blitt innhentet er syv dagers objektiv aktivitetsregistrering ved bruk av akselerometer, spørreundersøkelse, antropometriske målinger, karakterutskrifter

Resultat

Resultatene fra prosjektet viser at fysisk aktivitet var svakt assosiert til positiv psykisk helse. Ingen sammenhenger ble funnet mellom fysisk aktivitet og psykiske helseplager, eller mellom fysisk aktivitet og skoleprestasjoner, verken i tverrsnitts- eller i longitudinelle data.

Lenke til artikkel 1:  Physical activity, mental health and academic achievement: A cross-sectional study of Norwegian adolescents

Lenke til artikkel 2: Physical activity and academic achievement among Norwegian adolescents: Findings from a longitudinal study.

Lenke til artikkel 3:  The longitudinal association between objectively measured physical activity and mental health among Norwegian adolescents.