Skader ved trening av militært personell

Heir, Trond
stipendiat

Oseid, Svein
hovedveileder

Mæhlum, Sværre
veileder

Larsen, Stig
veileder

Publisert:

Tid:

Sted:

Formell tittel

Skader ved trening av militært personell

Prosjektbeskrivelse

Trond Heir forsvarte 29. april, 1999 sin avhandling "Skader ved trening av militært personell" for graden Doctor Scientiarum ved Norges idrettshøgskole.
 
Trond Heir er født 5.12.58. Han er oppvokst i Oslo, har gått på Tåsen skole og Berg gymnas. Heir har studert medisin ved Universitetet i Oslo og har embetseksamen fra 1986. Han har tatt grunn- og mellomfag (trenerstudiet) i idrett ved Norges idrettshøgskole og grunnfag i sosiologi ved Universitetet i Oslo. Heir arbeider for tiden ved Oslo hospital, psykiatrisk sengeavdeling. Han har tidligere erfaring som kommunelege og som lege ved psykiatrisk poliklinikk, begge i Nord-Østerdalen.
 
Doktorgradsarbeidet omhandler forekomst og lokalisasjon av skader i muskelskjelettsystemet hos norske rekrutter og befalselever under grunntrening. Resultatene
viser at de fleste skadene er belastningsskader. De er lokalisert til underekstremitetene og har årsaksforhold som antas å være knyttet til den organiserte tjenesten, og de medfører fravær fra trening. Arbeidet viser at skaderisiko er avhengig av ulike egenskaper ved individet slik som kjønn, alder, relativ kroppsvekt, helseprofil, løpskapasitet, selvrapportert fysisk form, snus- og røykevaner.
 
Bedømmelseskomiteen konkluderer med at avhandlingen bidrar med verdifull ny kunnskap om skadehyppighet og årsaker til skader i Forsvaret. De praktiske råd som er gitt på bakgrunn av resultatene kan få vesentlig betydning for arbeidet med å forebygge skader og belastningslidelser i Forsvaret spesielt og befolkningen generelt.