Seksuell trakassering i og utenfor idretten

Seksuell trakassering forekommer i alle idretter og på alle nivåer, men rapporteres å være høyere blant eliteidrettsutøvere. Konsekvenser av opplevd seksuell trakassering kan være svært alvorlige og kan påvirke både fysisk, psykisk og sosial helse. Den begrensede kunnskapsstatusen rundt omfanget av seksuell trakassering blant ungdom i og utenfor idretten, metodologiske begrensninger i tidligere studier, samt offentlig interesse og debatt rundt temaet viser at det nå er behov for oppdatert og presis forskning.

-

Formell tittel

Seksuell trakassering blant elever på toppidrettsgymnas og ordinære videregående skoler (studiespesialiserende)

Formål

Formålet med studien er å undersøke

  • Forekomst og omfanget av seksuell trakassering i og utenfor idretten
  • Sammenheng mellom opplevd seksuell trakassering og psykisk helse
  • Kjennskap til og bruk av varslings- og beredskapsordninger
  • Deltakernes forslag til forebyggende tiltak mot seksuell trakassering

Prosjektbeskrivelse

Elever i 2.klasse på norske toppidrettsgymnas og et representativt utvalg elever fra studiespesialiserende linje på videregående skoler i Oslo og Viken besvarte en spørreundersøkelse høsten 2019/våren 2020 og høsten 2020/våren 2021. Spørreskjemaet inneholdt spørsmål om bakgrunnsvariabler, livsstil og trening/idrett, seksuell trakassering og psykiske helse. Alle rektorer/ledere på deltagende skoler, samt trenere i mer enn 20% stilling på toppidrettsgymnas, ble også forespurt om å besvare et spørreskjema på første måletidspunkt (høst 2019/vår 2020). I tillegg ble et utvalg elever som i spørreskjemaet angir å ha opplevd seksuell trakassering, samt tilfeldig utvalgte ledere og trenere, invitert til individuelle intervjuer.

Prosjektet er finansiert av Stiftelsen Dam gjennom Norske Kvinners Sanitetsforening.