Seksuell trakassering i og utenfor idretten

Seksuell trakassering forekommer i alle idretter og på alle nivåer, men rapporteres å være høyere blant eliteidrettsutøvere enn ikke-konkurranseaktive. Konsekvenser av opplevd seksuell trakassering kan være svært alvorlige og påvirke blant annet psykisk helse, livskvalitet, integritet og prestasjonsevne. Den begrensede kunnskapsstatusen rundt omfanget av seksuell trakassering blant ungdom i og utenfor idretten, metodologiske begrensninger i tidligere studier, samt offentlig interesse og debatt rundt temaet viser at det nå er behov for oppdatert og presis forskning.

-

Formell tittel

Seksuell trakassering blant elever på toppidrettsgymnas og vanlige videregående skoler (allmennfag)

Formål

Formålet med studien er å undersøke
   •    omfanget av seksuell trakassering i og utenfor idretten ved to
         måletidspunkt
   •    sammenhengen mellom opplevd seksuell trakassering og     
         psykisk helse
   •    om varslings- og beredskapsordninger eksisterer og fungerer
   •    deltakernes forslag til forebyggende tiltak

Prosjektbeskrivelse

Totalpopulasjonen gutter og jenter i 2.klasse på toppidrettsgymnas i Norge og et representativt utvalg elever fra studiespesialiserende linjer på videregående skoler i Buskerud inviteres til en spørreskjemaundersøkelse som besvares første gang i september/oktober 2019. Alle rektorer/inspektører på deltagende skoler, samt trenere i mer enn 20% stilling på toppidrettsgymnas, forespørres også om å besvare et spørreskjema på samme tidspunkt. I tillegg inviteres tilfeldig utvalgte elever som i spørreskjemaet angir å ha opplevd seksuell trakassering, samt tilfeldig utvalgte ledere og trenere til et intervju omhandlende deres erfaringer med seksuell trakassering. Alle elevene vil også inviteres til en oppfølgende spørreskjemadel i desember 2020.

Prosjektet er finansiert av ExtraStiftelsen gjennom Norske Kvinners Sanitetsforening