School in Motion (ScIM)

Fysisk aktivitet er en viktig faktor for barn og unges fysiske helse. De siste årene har det vært økt fokus på sammenhengen mellom fysisk aktivitet og skoleprestasjoner. Enkelte studier viser sammenheng, men det er ikke entydige resultater. Det er gjennomført flere skolebaserte intervensjoner med hensikt å evaluere effekten av økt fysisk aktivitet på skoleprestasjoner blant barn, men få studier er gjennomført blant ungdommer.

-

Formell tittel

School in Motion (ScIM)

Formål

Formålet med ScIM er å gjennomføre et klyngebasert randomisert kontrollert forsøk med økt tid til fysisk aktivitet og kroppsøving, der hensikten er å undersøke effekten av intervensjonen på fysisk helse, psykisk helse, læring og læringsmiljø blant elever på ungdomstrinnet.

Prosjektbeskrivelse

Studien skal gjennomføres som en randomisert kontrollert studie, og vi skal inkludere 30000 elever på 9.trinn fra 30 skoler i Norge til å delta. Tjueto skoler vil fungere som intervensjonsskoler og gjennomføre mer fysisk aktivitet og kroppsøving. De resterende skolene (ca. 8 skoler) skal fungere som kontrollgruppe og fortsette som normalt. Intervensjonsskolene blir randomisert til en av to ulike modeller for økt fysisk aktivitet og kroppsøving. Modellene er basert på forskjellige teoretiske rammeverk og består av ulike komponenter. Elever på intervensjonsskolene vil få omtrent 120 minutter mer fysisk aktivitet og kroppsøving sammenlignet med elever på kontrollskolene.

Alle elevene i prosjektet skal gjennomføre de samme målingene som blant annet består av: antropometriske målinger (høyde, vekt og maveomkrets), kondisjon og styrke i over- og underekstremiteter samt syv dager objektiv aktivitetsregistrering med akselerometer. I tillegg skal elevene svare på en spørreundersøkelse som blant annet inkluderer spørsmål knyttet til psykisk helse (livskvalitet, selvbilde mm), læringsmiljø og trivsel på skolen. Resultatene fra nasjonale prøver i lesing og regning vil også inngå i prosjektet.

Kunnskapen som kommer ut av ScIM-prosjektet blir en del av kunnskapsgrunnlaget for fremtidig arbeid med fysisk aktivitet og kroppsøving i ungdomsskolen.