Så «flink» at en blir syk?

Overordnet hensikt med prosjektet er å bidra med mer kunnskap om perfeksjonisme og psykisk helse blant ungdomsskoleelever i ulike skolemiljø, som kan danne det nødvendige grunnlag for utvikling av tiltak i skolen.

-

Formell tittel

Så "flink" at en blir syk?

Formål

1) Å bidra med et kunnskapsgrunnlag om omfanget av perfeksjonisme («perfeksjonistiske bekymringer» og «perfeksjonistiske streben/ambisjoner») blant elever på ungdomstrinnet, og hvordan perfeksjonisme relateres til beskyttende faktorer, skoletype, resilience, motivasjon og selvbilde samt indikasjoner på kroppsmisnøye, angst og depresjon.

2) Bidra til et bredere forståelsesgrunnlag om ungdomsskoleelevers positive og negative erfaringer med perfeksjonisme, herunder elever i prestasjonsskoler og ordinære ungdomsskoler sine subjektive erfaringer og mestring av prestasjonskrav og forventningspress. Målet er at kunnskapen fra prosjektet skal kunne danne det nødvendige grunnlag for utvikling av tiltak i ulike skolesettinger og for ungdom i prestasjonsgrupper

Prosjektbeskrivelse

Delstudie 1 har et eksplorerende tverrsnittsdesign. Ungdomsskoleelever i 8.trinn ble våren 2016 rekruttert fra prestasjonsorienterte ungdomsskoler knyttet til idretts- og kunstfag (klassisk musikk og ballett) og sammenlignes med elever i ordinære ungdomsskoler i Oslo & Akershus. Her benyttes standardiserte spørreskjemaer til kartleggingen. (Det planlegges en prospektiv oppfølging våren 2018 når elevene går i 10.trinn. Søknad om tillatelse til å gjennomføre denne andre spørreundersøkelsen ble godkjent av REK i juni 2017).

Delstudie 2 omfatter kvalitative intervju der ungdomsskoleelevers erfaringer med perfeksjonisme og mestring av krav og forventninger studeres. Intervjuene gjennomføres våren 2017.

Prosjektet (del I kvantitativ kartlegging og del II kvalitative intervju) er godkjent av Regionale komiteer for medisinsk og helsefaglig forskning (REK) Sør-Øst (Prosjekt nr: 2015/1358), og den planlagte prospektive studien (kvantitativ datainnsamling 2) ble godkjent i juni 2017.

FINANSIERING
Prosjektet er finansiert av ExtraStiftelsen gjennom Rådet for Psykisk helse