Ryggmargsskade, trening og helse

Tid:

Sted: Aud A, NIH

Formell tittel

Ryggmargsskade, trening og helse; Langtidsvirkning av fysisk trening på ulike aspekter ved helse for personer med ryggmargsskade

Formål

Kartlegge viktige elementer i helsefremmende atferd for personer som har levd lenge med ryggmargsskade (RMS) for å utarbeide anbefalinger om treningsdosering og påvirkning av treningsmotivasjon. 

Prosjektbeskrivelse

Utgangspunktet for prosjektet er antagelsen om at personer med ryggmargsskade som driver regelmessig fysisk trening, vil ha bedre fysisk og psykisk helse enn inaktive.
Det ble derfor ønskelig å:
  1. Kartlegge selvoppfatning hos fysisk aktive og inaktive i en gruppe med personer med innkomplett RMS.
  2. Kartlegge sammenheng mellom selvrapportert og målt fysisk og psykisk helse hos personer med RMS.
  3. Kartlegge kort - og langtidseffekt av tilrettelagt trening 2 ganger i uken på fysisk og psykisk helse.
 
Prosjektet består av 3 delstudier:
  • Delstudie 1 er en spørreundersøkelse sendt i posten.
  • Delstudie 2 er en tverrsnittsstudie med både et spørreskjema og en klinisk undersøkelse.
  • Delstudie 3 er en prospektiv, kontrollert intervensjonsstudie for å kartlegge effekten av regelmessig fysisk aktivitet på fysiologiske og psykologiske parametere.

Resultat

 

Les hele rapporten

Last ned fra Brage