Prognostiske faktorer og knefunksjon etter operativ og ikke-operativ behandling av pasienter med fremre korsbåndskade

Det er manglende kunnskap om kliniske utfall og prognose etter operativ og ikke-operativ behandling av fremre korsbåndskade. Det er av spesiell interesse å sammenlikne utfall på lengre sikt etter skade, samt tidlige prognostiske faktorer i de to behandlingsgruppene. Økt kunnskap på dette området kan bedre kunnskapsgrunnlaget for behandling og dermed pasienters utfall.

-

Tid:

Sted: Aud. Innsikt, NIH

Formell tittel

Prognostiske faktorer og knefunksjon etter operativ og ikke-operativ behandling av pasienter med fremre korsbåndskade

Formål

Formålene med dette PhD prosjektet er å:

  1. Sammenlikne selvrapportert knefunkjson og beskrive radiologiske funn 5 år etter operativ eller ikke-operativ behandling av pasienter med ACL-ruptur.
  2. Utarbeide en systematisk oversikt over prognostiske faktorer for selvrapportert knefunksjon og fysisk aktivitetsnivå ≥ 2 og < 10 år etter ACL-ruptur hos både operativt og ikke-operativt behandlede pasienter.
  3. Identifisere prognostiske faktorer for utfall 5 år etter operativ eller ikke-operativ behandling av pasienter med ACL-ruptur.
  4. Undersøke retur til vridningsidrett som risikofaktor for radiologiske funn 5 år etter operativ eller ikke-operativ behandling av pasienter med ACL-ruptur.

Prosjektbeskrivelse

Prosjektet er en 5-års oppfølging av de 300 deltakerne i studien "the Delaware-Oslo ACL Cohort study" som er en prospektiv kohort studie. Pasientene ble inkludert mellom 2007 og 2012 og data-innsamlingen var ferdig i 2017. Pasientene gjennomgikk en 5-ukers rehabiliteringsperiode før de tok et valg om operativ eller ikke-operativ behandling. Alle gjennomgikk videre høykvalitets
rehabiliteringprogram. Alle ble testet med et omfattende testbatteri ved inklusjon og etter rehabiliteringsperioden.
Deretter ble de testet 6 måneder, 1 år, 2 år og 5 år etter inklusjon/operasjon avhengig av behandlingsvalg. Aktivitetsnivå ble registrert månedlig de to første årene.

Samarbeidspartnere:
Delaware-Oslo ACL kohortstudien følger kohorter både i Delaware (n=150) og Oslo (n=150). Professor Lynn Snyder-Mackler er leder for prosjektet og ansvarlig for den amerikanske armen av prosjektet ved universitetet i Delaware. Professor May Arna Risberg er ansvarlig for den norske armen av prosjektet som er formelt forankret ved Oslo Universitetssykehus. Studien er finansiert av National Institutes of Health gjennom grant R01HD37985 og R37HD37985.