The Sogn og Fjordane Preschool Physical Activity Study (PRESPAS)

Regelmessig og allsidig fysisk aktivitet er viktig for barn sin fysiske, psykiske og sosiale utvikling, og for generell læring og trivsel. Gjennom fysisk aktiv lek opplever barn glede, mestring og fellesskap. Tilstrekkelige nivåer av fysisk aktivitet i tidlige barneår antas videre å danne grunnlaget for ivaretakelse av god helse på sikt. Det har imidlertid vært lite fokus på fysisk aktivitet blant barnehagebarn i norsk og internasjonal forsking. Det er anbefalt at norske barn er fysisk aktive gjennom lek eller annen aktivitet i 60 minutt av moderat til høy intensitet hver dag. Studier ved NIH har tidligere dokumentert aktivitetsnivået hos norske 6-, 9- og 15-åringer, og i den voksne befolkningen, men det finnes ingen større norske studier som har undersøkt fysisk aktivitetsnivå hos barnehagebarn med gode objektive målemetoder.

-

Tid:

Sted: NIH

Formell tittel

The Sogn og Fjordane Preschool Physical Activity Study

Formål

Prosjektet skal skaffe kunnskap om fysisk aktivitet (nivå og mønster) blant norske barnehagebarn, samt skaffe kunnskap om sammenhengene mellom fysisk aktivitet, motorisk kompetanse og vektstatus. I tillegg er det et mål å skaffe kunnskap om hvordan barnehager kan utvikles for å stimulere til fysisk aktivitet.

Prosjektbeskrivelse

PRESPAS er en kartleggingsstudie med tverrsnittdesign, og danner videre grunnlag for en longitudinell oppfølging av deler av utvalget.

Alle barnehager med seks eller flere barn født i 2010, 2011 og 2012 i 14 av 26 kommuner i Sogn og Fjordane ble i barnehageåret 2015 – 2016 invitert til å delta i studien. Om lag 75 barnehager og 2000 barn ble invitert. Datainnsamlingen omfattet bl.a. en kartlegging av fysisk aktivitetsnivå med akselerometer, samt måling av høyde, vekt og vurdering av barna sin motoriske kompetanse, et kort spørreskjema til foreldre/foresatte og en kartlegging av barnehagekarakteristika.

Prosjektet gjennomføres ved Høgskulen på Vestlandet (HVL), i samarbeid med flere regionale, nasjonale og internasjonale samarbeidsparter. Eivind Aadland (HVL) er prosjektleder. Regionale samarbeidsparter er Sogn og Fjordane fylkeskommune,
Fylkesmannen i Sogn og Fjordane, Kommunenes Sentralforbund og Helse Førde. De viktigaste nasjonale- og internasjonale samarbeidspartane er Norges Idrettshøgskole, Høgskolen i Oslo og Akershus, Syddansk Universitet og London School of Hygiene and Tropical Medicine.

Les hele rapporten

Last ned fra Brage

Ressurser

No skal den fysiske aktiviteten i barnehagane målast

No skal den fysiske aktiviteten i barnehagane målast

Nettreportasje fra NRK Sogn og Fjordane

Her målar dei kor aktive barnehagebarna eigentleg er

Her målar dei kor aktive barnehagebarna eigentleg er

Nettreportasje fra NRK Sogn og Fjordane