Fysisk funksjon hos barn og ungdom med medfødt hjertesykdom

Tid:

Sted:

Prosjektbeskrivelse

Per Morten Fredriksen forsvarte 13. oktober, 2000 sin avhandling: Physical Functioning in Children and Adolescent with Congenital Heart Disease, for graden Doctor Scientiarum ved Norges idrettshøgskole, Institutt for samfunnsfag.
 
Per Morten Fredriksen er født 13.09.65. Han er oppvokst i Sarpsborg og bor nå i Oslo. Han har studert grunnfag idrett ved Sjøforsvarets Gymnastikkskole. Mellomfag (HIB) og hovedfag idrett ble fullført ved Norges Idrettshøgskole. Han ble uteksaminert som fysioterapeut ved Statens Fysioterapihøgskole i Oslo. I tillegg har han grunnfag psykologi fra Universitetet i Oslo og er spesialist i Barnefysioterapi fra 1997. Han har tidligere arbeidet ved Aker sykehus barneavdeling og Barneklinikken, Rikshospitalet. Forskererfaring har han fra prosjekt i regi av Medinnova og som forsker ved Fysioterapiavdelingen, Rikshospitalet. Erfaring fra utlandet
har han fått ved The Toronto Congenital Cardiac Centre for Adults, Canada. For tiden er han fast ansatt som forsker ved Fysioterapiavdelingen Rikshospitalet.
 
Doktorgradsarbeidet består av kliniske forsøk hvor en av hovedintensjonene var å utvikle adekvate prosedyrer for belastningstesting av barn og unge med medfødte hjertefeil. Tidligere benyttet man seg i stor grad av testprosedyrer som i utgangspunktet var tilpasset voksne. Den nyutviklede tredemølle-protokollen viste seg å fungere godt både på friske og hjertesyke. Et referansemateriale i alderen 8-16 år for aerob kapasitet ble etablert som sammenlignings-grunnlag for resultatene fra hjertesyke pasienter ved bruk av den nye belastningsprotokollen. Sammenligningen mellom hjertesyke med ulike diagnoser og friske individer viste som ventet
dårligere fysisk yteevne hos hjertesyke, men allikevel overraskende gode verdier med tanke på de til dels alvorlige diagnosene som er representert i materialet. Arbeidet inneholder også en validering av et akselerometer som er benyttet til innhenting av data om fysisk aktivitets-nivå hos barn og unge, både friske og med medfødte hjertefeil. Funnene tyder på at friske
gutter er mer aktive enn både friske jenter og gutter med medfødte hjertefeil. Friske jenter derimot er ikke mer aktive enn hjertesyke jenter. Effekt av trening hos barn og unge med medfødte hjertefeil ble belyst ved hjelp av en prospektiv treningsstudie. Funnene tyder på at pasienter med ulike diagnoser trygt kan bedrive fysisk trening og at de kan ha en positiv
effekt av dette.
 
Komite:
Professor Kari Bø, Norges idrettshøgskole (leder)
Avd.overlege dr.med. Jan Erikssen, Sentralsjukehuset i Akershus,1. opponent
Seniorforsker Kåre Birger Hangen, Statens institutt for folkehelse, 2. opponent