Seksuell dysfunksjon hos førstegangsfødende kvinner

-

Formell tittel

Pelvic floor muscle function, vaginal symptoms and symptoms of sexual dysfunction in first time mothers: a cohort and a randomised controlled trial

Formål

Bekkenbunnsmuskulaturen i relasjon til smerter i bekkenbunnen og seksuell dysfunksjon. Effekt av intensiv og veiledet bekkenbunnstrening for smerter og seksuell dysfunksjon.

Prosjektbeskrivelse

Datainnsamlingen til prosjektet er gjennomført på Akershus Universitetssykehus og undersøkelsene er gjort av to fysioterapeuter og to gynekologer. Undersøkelsene var måling av styrke i bekkenbunnsmuskulaturen og vaginal ultralyd gjennom svangerskapet og til 1 år etter fødsel. Kvinnene har svart på elektroniske spørreskjemaer i samme tidsperiode, i tillegg til spørsmål fra før graviditeten. Kvinnene ble randomisert til enten bekkenbunnstrening eller kontroll gruppe i uke 6 etter fødsel. Treningsgruppen skulle følge veiledet bekkenbunnstrening over 4 mnd, kontroll gruppen mottar standard informasjon fra sykehuset.

Graviditet og fødsel er potensielle risikoperioder for å utvikle bekkenbunnsdysfunksjon som urinlekkasje, avføringslekkasje og underlivsprolaps, som er hyppig forekommende blant kvinner. Det er imidlertid gjort lite studier omkring andre symptomer fra bekkenbunnen relatert til seksuell dysfunksjon. Noen av disse symptomene er tenkt å være knyttet til levator ani muskelen, som utgjør den største og viktigste delen av bekkenbunnen.

Denne avhandlingen «Pelvic floor muscle function, vaginal symptoms and symptoms of sexual dysfunction» tar for seg forekomst av ulike symptomer fra bekkenbunnen relatert til seksuell dysfunksjon og ser på sammenheng med symptomer og funksjon av bekkenbunnsmuskulaturen. Avhandlingen har også sett på effekt av bekkenbunnstrening etter fødsel for symptomer knyttet mot seksuell dysfunksjon og testet reliabilitet og samsvar med manometer.

Sammendrag:

Datagrunnlaget for studiene er gjort blant 300 førstegangsfødende kvinner med fødeplass på Akershus universitetssykehus. Kvinnene ble fulgt fra graviditetsuke 21 til ett år etter fødsel. Studiene viste at forekomsten av ulike symptomer fra bekkenbunnen var ca 30% både før, under og etter graviditet. Resultatene viste imidlertid at disse symptomene ikke hadde noen stor påvirkning på seksuallivet. Kvinner som rapporterte følelsen av vaginal åpenhet/romslighet hadde lavere vaginalt hviletrykk, bekkenbunnsstyrke og muskulær utholdenhet enn kvinner uten symptomet. Studiene fant også at bekkenbunnstrening kan ha en mulig forebyggende effekt hos kvinner med skade av levator ani muskelen på samme symptom. En reliabilitets og samsvars analyse viste at vaginal trykkmåling (manometer) virker mindre sikkert for de sterkeste kvinnene og at en statistisk signifikant forbedring i bekkenbunnsvariabler må overstige den minste reelle forskjell.

Funnene indikerer at symptomer som kan være relatert til seksuell dysfunksjon er vanlig under og etter graviditet og at det er viktig med åpenhet omkring dette i den kliniske hverdagen. Da flere kvinner søker professionell hjelp for å «get back to normal» etter en fødsel er resultatene omkring forebyggende tiltak med bekkenbunnstrening spesielt viktige.