Seksuell dysfunksjon hos førstegangsfødende kvinner

Graviditet og fødsel er potensielle risikoperioder for å utvikle dysfunksjon i bekkenbunnen som urinlekkasje, avføringslekkasje og underlivsprolaps, i tillegg til symptomer relatert til seksuell dysfunksjon. Det er i dag sterk evidens for at styrketrening av bekkenbunnsmusklene kan forebygge og behandle urinlekkasje under graviditet, og etter fødsel. Det er imidlertid gjort få studier omkring sammenhengen mellom funksjon i bekkenbunnsmusklene og symptomer relatert til seksuell dysfunksjon.

Tid:

Sted: NIH, Aud A: Sexual dysfunction in the postnatal period: Diagnosis and evaluation.

Formell tittel

Pelvic floor muscle function, vaginal symptoms and symptoms of sexual dysfunction in first time mothers: a cohort and a randomised controlled trial

Formål

Bekkenbunnsmuskulaturen i relasjon til smerter i bekkenbunnen og seksuell dysfunksjon og effekt av intensiv og veiledet bekkenbunnstrening for smerter og seksuell dysfunksjon.

Prosjektbeskrivelse

Avhandlingen «Pelvic floor muscle function, vaginal symptoms and symptoms of sexual dysfunction in first time mothers: a cohort and a randomised controlled trial» tar for seg forekomst av symptomer fra bekkenbunnen relatert til seksuell dysfunksjon og ser på sammenhengen mellom symptomer og funksjon av bekkenbunnsmuskulaturen. Avhandlingen har også sett på effekten av bekkenbunnstrening etter fødsel for symptomer knyttet mot seksuell dysfunksjon, og reliabilitet og samsvar ved trykkmåling for å undersøke bekkenbunnsmuskulaturen i hvile, ved styrke og utholdenhet.

Sammendrag:

Datagrunnlaget for dr.gradsavhandlingen er gjort blant 300 førstegangsfødende kvinner med fødeplass på Akershus universitetssykehus og inkluderer 4 studier. Kvinnene ble fulgt fra graviditetsuke 21 til ett år etter fødsel. Studie 1 og 2 var begge tverrsnittstudier som undersøkte forekomsten av ulike vaginale symptomer før, under og etter graviditet. Symptomer som smerter ved samleie, opplevelse av vaginal åpenhet og vaginal tørrhet/sårhet ble rapportert av 30 % eller mer av kvinnene både før, under og etter graviditet. Resultatene viste imidlertid at disse symptomene ikke påvirket seksuallivet i stor grad. Videre hadde kvinner som rapporterte en følelse av vaginal åpenhet statistisk signifikant lavere hviletrykk, styrke og muskulær utholdenhet i bekkenbunnsmusklene enn kvinner uten symptomet. Studie 3 var en randomisert kontrollert studie som startet seks uker etter fødsel. Hundre og syttifem kvinner som hadde født barn vaginalt ble tilfeldig delt inn i trenings- og kontrollgruppe. Treningsgruppen trente en gang i uken med gruppetrening til musikk i tillegg til daglig hjemmetrening av bekkenbunnsmusklene. Resultatene viste at bekkenbunnstrening kan ha en forebyggende effekt på symptomet vaginal åpenhet hos kvinner med skade av den dype bekkenbunnsmuskelen (m.levator ani). Studie 4 var en reliabilitet og samsvars studie. Vaginal trykkmåling (Camtech AS, Sandvika Norge) viste god reliabilitet målt mellom ulike testere og mellom testdager, men samsvar var mindre sikkert.

Resultat

Funnene indikerer at symptomer som kan være relatert til seksuell dysfunksjon er vanligere, men ofte mindre alvorlige enn antatt, både før, under og etter graviditet. Det er viktig med åpenhet omkring disse problemene i en sårbar tid i forbindelse med fødsel. Da flere kvinner oppsøker helsepersonell for plager etter fødsel, er det avgjørende å ha kunnskap om både forebyggende og behandlende ikke invasive tiltak.

Les hele rapporten

Last ned fra Brage