Pasienter som er sykemeldt for korsryggsmerter

Tid:

Sted: Norges idrettshøgskole

Formell tittel

Patients sick listed for sub-acute low back pain; characteristics, prognostic factors and effect of exercise and cognitive intervention

Prosjektbeskrivelse

Kjersti Storheim forsvarte 27. august 2003 sin avhandling: “Patients sick listed for sub-acute low back pain; characteristics, prognostic factors and effect of exercise and cognitive intervention” for graden Doctor Scientiarum ved Norges idrettshøgskole, institutt for idrettslige og biologiske fag.
 
Kjersti Storheim er født 11. juni 1963 og oppvokst på Radøy ved Bergen.
Kjersti Storheim har grunnfag og mellomfag i idrett fra Norges idrettshøgskole og fullførte hovedfag i idrett ved Norges idrettshøgskole våren 1996. Hun er i tillegg utdannet fysioterapeut og har allsidig praksis både fra offentlig og privat virksomhet.
 
Kjersti Storheim startet sin stipendiatperiode ved Norges idrettshøgskole i februar 1998. Sommeren 2001 hadde hun et seks ukers forskningsopphold ved University of Queensland, Brisbane, Australia. Doktorgradsarbeidet omhandler pasienter sykmeldt 8-12 uker for uspesifikke korsryggsmeter. Professor dr.scient Kari Bø ved Norges idrettshøgskole har vært hennes hovedveileder.
 
Hensikten med Storheims doktorgradsarbeid var å undersøke effekten av to ulike behandlingsmetoder overfor pasienter sykmeldt for korsryggsmerter. Pasientene ble inkludert i studien da de hadde vært sykmeldt i 8-12 uker, et tidspunkt som i tidligere studier har vist seg å være viktig for det videre sykmeldingsforløpet. Per i dag er det publisert svært få studier som inkluderer pasienter i denne fasen av sykmeldingsperioden. Det som foreligger av dokumentasjon tyder på at både fysisk trening og kognitiv intervensjon kan være effektivt. Disse intervensjonene er imidlertid ikke tidligere sammenlignet i en randomisert kontrollert studie.
 
ble randomisert enten til trening modifisert etter Gymnastikk-i-tiden, en kognitiv intervensjon med individuell samtale og veiledning, eller en kontrollgruppe som fortsatte med vanlig oppfølging hos sin allmennlege. Hovedresultatene viste at til tross for signifikante positive endringer i begge intervensjonsgruppene på en rekke variabler ansett som negative for det videre sykmeldingsforløpet hadde intervensjonene ikke signifikant effekt på sykefraværet. Dette styrker hypotesen om at sykmelding først og fremst påvirkes av faktorer som ligger utenfor terapeutisk og medisinsk rekkevidde.