PAPA, motivasjon og læring i fotball

-

Formell tittel

Promoting Adolescent health through an intervention aimed at improving the quality of their participation in Physical Activity (PAPA)

Formål

Påvirke kvaliteten i de unges fotballdeltagelse i fem europeiske land (England, Norge, Spania, Frankrike og Hellas) med formål om å stimulere spillernes psykososiale utvikling (motivasjon, trivsel og velvære) og helsefremmende vaner og livsstil i vid forstand.

Prosjektbeskrivelse

I prosjektet gjennomføres en nærmiljøbasert intervensjon i fotballag basert på et felteksperiment tilrettelagt med intervensjons- og kontrollgrupper. Deltagere i den norske delen av prosjektet innbefatter ca. 1300 unge spillere i alderen 11-14 år og deres trenere (50 intervensjonslag og 30 kontrollag).
 
Fokuset er rettet mot å styrke positive opplelvelser i fotballen og hindre frafall, samt øke fysisk aktivitet i tillegg til fotballen. Opplæring av trenerne til å bli gode formidlere i trenergjerningen står sentralt.
 
I tillegg til å forsterke et lærings- og helsefremmende miljø, er hensikten å påvirke de unge til å velge en helsefremmende livsstil. Dette kan oppnås ved å forbedre relasjonene mellom trener og spillere, samt spillerne i mellom – i trening, i kamp, og utenom fotballbanen. Slik læring og ferdighetsutvikling må anses som viktig også med hensyn på de unges fotballrelaterte læring og prestasjonsutvikling.

Prosjektet er et europeisk samarbeid mellom åtte universiteter i England, Frankrike, Hellas, Spania og Norge, og er finansiert med i underkant av 3 mill. euro fra EUs sjuende rammeprogram for forskning på helsefremmende arbeid.
Les mer om PAPA-prosjektet her.

Resultat

Resultater publiseres fortløpende.