Ungdoms idrettsdeltakelse og treningsvaner

Norsk idrett har en sterk posisjon i ungdomstida og et uttalt mål om at idretten skal være tilgjengelig for alle. Økt ulikhet i samfunnet, tilløp til økt profesjonalisering av idretten og en mer individualisert ungdomskultur gjør at det er verdt å undersøke posisjonen idretten har i ungdomstida og hvordan forskjeller i deltakelse har endret seg over tid.

-

Formell tittel

Organized sport in the lives of young people: Towards a more inclusive and exclusive arena for organized youth sports?

Formål

Prosjektet undersøker hvilken posisjon og status den organiserte idretten har i norske ungdommers liv.

Prosjektbeskrivelse

Prosjektet undersøker hvilken posisjon og status den organiserte idretten har i norske ungdommers liv.

I den første delen av prosjektet tar vi utgangspunkt i Ung i Norge- (frem til 2010) og ungdataundersøkelsene (etter 2010) for å kartlegge endringer i ungdoms idrettsdeltakelse og fysiske aktivitet gjennom de siste tiårene. Ungdataundersøkelsene gjennomføres av Velferdsforskningsinstituttet NOVA ved Høgskolen i Oslo og Akershus. Siden 2010 har 439 200 ungdommer fra 405 kommuner på ungdomstrinnet og i videregående opplæring deltatt.  Ung i Norge- og ungdataundersøkelsene gir derfor gode nasjonale data på utviklingen i idrettsdeltakelse og fysisk aktivitet blant ungdom.

Gjennom Ung i Norge- og Ungdataundersøkelsene ser vi nærmere på kjønnsforskjeller i frafallet fra den organiserte idretten de siste 6-10 årene. Vi undersøker videre mulige forklaringer på kjønnsforskjeller i frafall. Denne delen av prosjektet kan derfor bidra med økt kunnskap om hvor langt vi er kommet i utviklingen av en idrett med like muligheter for gutter og jenter med tanke på idrettens evne til å holde på både gutter og jenter i ungdomsårene.

I den andre delen av prosjektet følger vi ungdom (12-19 år) i den organiserte idretten over halvannet år i en mindre norsk kommune. Vi ser ungdoms idrettsdeltakelse i lys av andre fritidsaktiviteter og hva ungdom som slutter med organisert idrett bruker tiden på i etterkant. I tillegg vil vi kartlegge hvordan kostnadsnivået i ulike idretter påvirker ungdoms idrettsdeltakelse.

Det finnes få studier som systematisk følger ungdoms idrettsdeltakelse over tid. Denne delen av prosjektet kan derfor gi en mer nyansert forståelse av frafallet i ungdomsidretten, samt i hvilken grad kostnadsnivået i ulike idretter har noe å si for frafallet gjennom ungdomstida.

Prosjektet finansieres av midler fra Norges idrettsforbund, Kulturdepartementet og forskningssenter for barne- og ungdomsidrett.

Resultat

Vi vil presentere resultatene fra prosjektet på utvalgte arrangementer etter avtale med NIF, andre relevante nasjonale idrettskonferanser samt nasjonale og internasjonale forskningskonferanser.