Ungdoms idrettsdeltakelse og treningsvaner

Norsk idrett har en sterk posisjon i ungdomstida og et uttalt mål om at idretten skal være tilgjengelig for alle. Økt ulikhet i samfunnet, tilløp til økt profesjonalisering av idretten og en mer individualisert ungdomskultur gjør at det er verdt å undersøke posisjonen idretten har i ungdomstida og hvordan forskjeller i deltakelse har endret seg over tid.

-

Formell tittel

Organized sport in the lives of young people: Towards a more inclusive and exclusive arena for organized youth sports?

Formål

Prosjektet undersøker hvilken posisjon og status den organiserte idretten har i norske ungdommers liv med et spesielt fokus på inkluderings-/ekskluderingsmekanismer. 

Prosjektbeskrivelse

Første del av prosjektet tar utgangspunkt i Ung i Oslo-undersøkelsene fra 2015 og 2018 der stipendiat Marlene Persson fra NOVA også har en sentral rolle i arbeidet. Med både kvantitative og kvalitative data søker vi svar på i hvilken grad ungdommer opplever at de blir presset ut av idretten kontra å slutte fordi de ønsker å bruke tiden på andre ting. Siden 2017 har vi valgt et sterkere fokus i denne delen på sosial ulikhet mellom samfunnsgrupper. Et viktig mål for oss er å undersøke om noen samfunnsgrupper i større grad enn andre opplever å bli presset ut av ungdomsidretten. Dette har vi per dags dato lite systematisk kunnskap om. 

Første del av prosjektet vil med andre ord gi et mer nyansert oversiktsbilde over hva som driver ungdom med ulik sosial bakgrunn til å slutte med idretten. Noen grunner vil kunne oppleves som mer ekskluderende enn andre. Et viktig moment vil være å identifisere spesielt sårbare grupper som hyppig oppgir grunner til å slutte med idrett som kan oppleves som ekskluderende. 

I andre del av prosjektet vil vi se nærmere på ressurskravene foreldre til idrettsungdommene opplever. Dette gjelder både krav og forventninger til foreldre om å støtte opp økonomisk og krav om å bidra med andre ressurser, eksempelvis kjøring og henting, være trenere og sitte i styre og stell. Det kan også bli aktuelt å gå inn i kvalitative data fra Ungdata om hovedmotivasjonene til ungdom med ulik sosial bakgrunn til å drive med organisert idrett. 

I utgangspunktet var det planlagt å supplere del to med en kvantitativ datainnsamling i enkelte idrettslag. På grunn av mye tidkrevende ekstraarbeid og noe mindre administrativ og praktisk støtte fra klubbene enn forventet har vi valgt å avbryte denne datainnsamlingen. Avbrytelsen av denne delen av phd'en gir oss mer ressurser til å gå dypere inn i ressurskravene foreldre møter samt muligheten til å utforske flere aspekter ved Ungdatasettet som nevnt i del to. 

Andre del av prosjektet vil med andre ord nå sette et særlig søkelys på foreldrenes opplevelser av idrettens krav og barnas deltakelse. Vi vil ha et mål her også om å rekruttere foreldre med ulik sosial bakgrunn til studiet slik at vi kan identifisere mer og mindre sårbare grupper og deres opplevelser av idrettens ressurskrav. 

Progresjon siden forrige rapporteringsperiode: Første del av prosjektet har blitt presentert på tre internasjonale forskningskonferanser samt i plakatform på årets Ungdatakonferanse. Prosjektet har også blitt presentert i jevnlige møter med representanter for NIF sin breddeseksjon. Pågående arbeidsoppgaver er ferdigstilling av prosjektets to første forskningsartikler samt datainnsamling. Mye av arbeidet kommende prosjektperiode vil gå med til datainnsamling for del to samt artikkelskriving og formidling av prosjektets første del.

Prosjektet finansieres av midler fra Norges idrettsforbund, Kulturdepartementet og forskningssenter for barne- og ungdomsidrett.

Resultat

Vi vil presentere resultatene fra prosjektet på utvalgte arrangementer etter avtale med NIF, andre relevante nasjonale idrettskonferanser samt nasjonale og internasjonale forskningskonferanser.