Nikking i fotball – Er det skadelig?

Fotball er verdens mest populære idrett, med over 265 millioner spillere spredt over hele verden. Det unike med fotball, er at man benytter hodet – uten beskyttelse - som en aktiv del av spillet. Selv om forskning de seneste årene har antydet at dette kan være skadelig for hjernen, anses dette fortsatt som et uavklart spørsmål.

-

Formell tittel

Gjentatte lavgradige hodestøt – Endringer i hjernen og kliniske konsekvenser

Formål

(1) Å kartlegge potensielle endringer i hjernen som følge av nikking i fotball
(2) å evaluere metoder for å måle omfanget av forskjellige typer hodestøt
(3) å kartlegge forekomsten av eksponering for hodestøt i ungdomsfotball.

Prosjektbeskrivelse

Studie 1: REPIMPACT (www.repimpact.org) er en prospektiv kohortstudie hvor unge fotballspillere (14-16 år) følges over ett år, og sammenlignes med en kontrollgruppe fra ikke-kontaktidretter (svømming, sykling etc). I prosjektet utføres det en rekke tester både før og etter sesong (bl.a. MR av hodet og nevropsykologisk testing), i tillegg til oppfølgingsundersøkelser etter 12 måneder. Dette vil danne grunnlaget for å si noe om hvordan hjernen utvikler seg i ungdomsårene, og – ved å sammenlikne de to gruppene – til å evaluere om gjentatte, lavgradige hodestøt (dvs. nikking) har negativ påvirkning på hjernens helse. Prosjektet er del av en multisenter-studie, med datainnsamling i Norge, Belgia og Tyskland.

Studie 2: Måling av omfang av hodestøt i fotball har vist seg vanskelig, og bruk av måleinstrumenter (f.eks. akselerometre) er både upålitelig og lite gjennomførbart. Som et satelittprosjekt til REPIMPACT ser vi derfor nærmere på validiteten til øre-sensorer som en potensielt ny metode, både i kontrollerte laboratorieforhold og på fotballbanen.

Studie 3: Det finnes svært begrenset med informasjon om den faktiske forekomsten av nikking og andre hodestøt i ungdomsfotball. Vi gjennomfører derfor en studie hvor vi kartlegger dette ved å telle headinger under Norway Cup, der vi bl.a. undersøker hvordan alder og kjønn påvirker omfanget av og eksponeringen.

Studie 4: Som en oppfølging av studien "Minor Head Trauma in Soccer and Serum Levels of S100B" fra Senter for idrettsskadeforskning, publisert i 2008, re-analyserer vi blodprøver mhp. på nye biomarkører for gjentatte hodestøt og traumatisk hjerneskade.

Samarbeidspartnere:
Andrew McIntosh, Truls Straume-Næsheim, Peter Filipcik, Martin Cente