Individuelle handlingsvalg i lagballspill. En teoretisk og empirisk analyse

Giske, Rune
stipendiat

Isberg, Leif
hovedveileder

Olsen, Alfred Morgan
veileder

Kjørmo, Odd
veileder

Publisert:

Tid:

Sted:

Formell tittel

Individuelle handlingsvalg i lagballspill. En teoretisk og empirisk analyse

Prosjektbeskrivelse

Rune Giske forsvarte 2. april sin avhandling: "Individuelle handlingsvalg i lagballspill. En teoretisk og empirisk analyse", for graden Doctor Scientiarum ved Norges idrettshøgskole, Institutt for idrettslige og biologiske fag.
 
Rune Giske er født 10 april 1963, og er oppvokst i Ålesund. Rune Giske har grunnfag i psykologi fra universitetet i Bergen. Ved Norges idrettshøgskole har han gjennomført grunnfag idrett og mellomfagene "trenerstudiet" og "helse og idrettsbiologi". Rune Giske oppnådde graden idrettskandidat våren 1993. I februar 1996 fikk han stipendiatstilling ved Norges idrettshøgskole
 
Hensikten med prosjektarbeidet har vært å belyse handlingsvalg i lagballspill på høyt ferdighetsnivå. En grunnleggende antagelse har vært at valgene en spiller gjør, er helt avgjørende for prestasjonen. En grunn for å rette oppmerksomheten mot spillere og trenere på høyt ferdighetsnivå var at den genererte kunnskapen i neste ledd, kunne danne et grunnlag for rasjonelle treningstiltak med henblikk på prestasjonsforbedringer. Et ønske om en dypere forståelse knyttet til aktivitetsutfoldelsen på dette ferdighetsnivået var et annet argument for å initiere prosjektet.
 
Problemavgrensningen i avhandlingen har sitt utspring i praksisfeltet og tilnærmingen for å belyse de ulike teamene i avhandlingen varierer. Studien er eksplorerende og omfatter syv delundersøkelser som samlet belyser ulike sider ved handlingsvalg i lagballspill. De empiriske undersøkelsene er basert på en ideografisk tilnærming. I disse case studiene er både observasjon og kvalitative forskningsintervjuer brukt som metoder for å innhente data. Avslutningsvis presenteres flere analysemodeller og det drøftes hvordan handlingsvalg i lagballspill kan forklares og forstås.
 
Komite:
Professor emeritus Gøsta Berglund, Uppsala universitet, leder,
Professor Pertti Kansanen, University of Helsinki
Professor Martin Johansson, Umeå Universitet