Når å gå går i stå

-

Tid:

Sted: Auditorium A

Formell tittel

Konversive gangvansker – behandlingseffekt og typiske trekk. En randomisert, kontrollert studie

Formål

Undersøke effekten av rehabilitering med tilpasset fysisk aktivitet hos personer med gangvansker uten kroppslig årsak, såkalte konversive gangvansker. Samt beskrive typiske konversive gangmønstre ved hjelp av videoanalyse.

Prosjektbeskrivelse

Ubehandlet har Personer med konversive gangvansker betydelig og langvarig funksjonsnedsettelse. Personer søkes inn for rehabilitering ved Klinikk FMR. Pasientene randomiseres til umiddelbar behandling eller tre uker, ventelistekontroll. Den interdisiplinære Behandlingen består av tilpasset fysisk aktivitet med pedagogiske og adferdsterapeutiske elementer. Eventuell Behandlingseffekt evalueres etter avsluttet behandling og etter 1 måned (korttidseffekt og etter 12 måneder (langtidseffekt) ved bruk av standardiserte spørreskjemaer og selvrapporteringsinstrumenter.

Resultat

Jordbrus doktorgradsarbeid er den første studien av denne typen som dokumenterer en  effektiv behandling av lidelsen. Metoden Jordbru studerer har effekt både på kort og lang sikt.

Behandlingen består av et inntil treukers opphold på Kysthospitalet i Stavern (Sykehuset i Vestfold, Klinikk for fysikalsk medisin og rehabilitering) der pasientene gjennomfører tilpasset fysisk aktivitet. Målet er å reetablere kontakten mellom sentralnervesystemet og muskulaturen. Det gjør man best ved å utsette kroppen for allsidig bevegelse, som sykling, padling og ballspill. Behandlingen består av symptomforklaring og opptrening med der motivering og mestring er sentralt.

Pasientenes oppmerksomhet snus fra symptomer, til at de selv kan trene seg friske. Med denne metoden har en fått rullestolbrukere med ut på joggetur etter bare tre uker.

Artikkel
Sport, Ethics and Philosophy, 2008; Tittel: Conversion Gait Disorder – meeting patients in Behaviour, reuniting body and mind
Forfattere: A.Jordbru, E.Jespersen og E.W.Martinsen

Les hele rapporten

Last ned fra Brage