Idrettsskader i Rytmisk gymnastikk

Det foreligger per i dag ingen studier som har registrert insidens og prevalens av muskel- og skjelettplager, samt hvilke skademekanismer og risikofaktorer som er assosiert med disse, blant norske RG-gymnaster på konkurransenivå. Det er funnet 11 internasjonale studier, men kun to har et prospektivt design. Reglementet i Rytmisk gymnastikk (RG) har endret seg 3 ganger siden den nyeste prospektive studien ble publisert i 2007, og resultatene er derfor utdaterte.

-

Formell tittel

Muskel- og skjelettplager blant norske rytmiske gymnaster på konkurransenivå – en prospektiv kohort studie.

Formål

Formålet med denne studien er å kartlegge hvilke skader, skademekanismer og risikofaktorer som utgjør den største utfordringen for norske RG-gymnaster på konkurransenivå. Dette er viktig for å kunne utforme mer målrettede skadeforebyggende tiltak fremover.

Prosjektbeskrivelse

Prospektiv innsamling gjennomføres med ukentlig registrering av skader og skademekanismer i elektronisk spørreskjema i link på gymnastenes mobiltelefon. I tillegg kartlegges risikofaktorer med to enkeltstående spørreskjema og klinisk undersøkelse i oppfølgingsperioden (august – desember 2018).

Resultat

Resultater vil foreligge i mai 2019.