Motivasjonsprosesser i talentutvikling i kunst og idrett.

-

Formell tittel

Utvikling av unge utøvere i kunst og idrett: betydningen av variabler i selvmotivasjon og karakteristikker i læringskonteksten.

Formål

Formålet er å undersøke og sammenligne interaksjonen mellom individuelle motivasjonsprofiler i unge utøvere og motivasjonelle karakteristikker i læringsmiljøet i høyt presterende talentprogram innenfor ballett, klassisk musikk og idrett.

Prosjektbeskrivelse

Prosjektet skal gjennomføres gjennom en kombinasjon av kvantitative og kvalitative forskningsmetoder gjennom flere delstudier (multiphase mixed methods design built on exploratory sequential and embedded QUAN (qual) designs).  
1) Et kvalitativt retrospektivt studie av profesjonelle utøveres erfaring med interaksjonen mellom  personlig motivasjonsprofil og tidligere læringsmiljø i klassisk musikk, ballett og idrett  
2) Et eksplorerende og kartleggende kvantitativt tverrsnittstudie av utøvernes motivasjonsprofiler og oppfattede motivasjonsklima innenfor ulike læringsmiljøer. 
3) Et longitudinelt kvantitativt studie av interaksjonen mellom utøvernes motivasjonsprofiler og det motivasjonsklimaet i læringsmiljøene i ballett, klassisk musikk og idrett.  
4) Et kvalitative dybde studie av utvalgte utøveres erfaring av motivasjonsprosesser innenfor ulike læringsmiljøer gjennom semi-strukturerte intervjuer og audio-logger.

Prosjektdeltakere: studenter ved Kunsthøgskolen i Oslo, Bachelor klassisk ballett (15- 19 år), studenter ved Barrat Due Musikkinstitutt, prosjekt Unge talenter (15-19 år) og elever ved Toppidrettsgymnas (15-19 år). 

Resultat

Prosjekt pågår og resultatene publiseres fortløpende.