Motivasjonsprosesser i talentutvikling i kunst og idrett.

-

Formell tittel

Utvikling av unge utøvere i kunst og sport: Betydning av mentale tankesett og trenerstil for utøvernes motivasjon, prestasjon og psykiske helse

Formål

I dette prosjektet undersøker vi mentale egenskaper i utøvere ("hvem" de er) i interaksjon med den treningskulturen de trener i ("hvor" de er) og hvordan dette i neste omgang påvirker utøvernes motivasjon, prestasjonsnivå og psykisk helse. Prosjektet sammenligner trenings- og prestasjonskultur i idrett og kunst, og ser spesielt på talentutviklingskontekst.    

Prosjektbeskrivelse

Kunst og idrett er to felt som engasjerer mange barn og unge i ukentlig aktivitet, der det jobbes med bredde og talentutvikling. Kunst og idrett er forankret i forskjellige læringstradisjoner og talentutviklingsmodeller som skaper ulike betingelser for utfoldelse og utvikling. Denne ulikheten er et unikt utgangspunkt for sammenlignende analyser og for å identifisere sterke og svake sider ved prestasjonskontekstene for i neste omgang peke på hvor kulturene kan lære av hverandre for å legge til rette for er optimale betingelser for barn og ungdom. 

Prosjektet er et samarbeid mellom FOBU ved NIH, Kunsthøgskolen i Oslo og Barratt Due musikkinstitutt. Deltakerne er i alderen 15–19 år, og er høyt selekterte og høyt presterende unge utøvere som satser mot en profesjonell karriere innenfor musikk, toppidrett eller dans.

Prosjektet er unikt i sitt slag, da det foreligger lite komparativ forskning på prestasjonskultur mellom kunst og idrett i norsk kontekst. 

Talentutvikling henger tett sammen med breddeaktivitet og berører tematikk som rekruttering/selektering, tidlig/sen spesialisering, betydningen av motivasjon og trenerstil, samt individualisering av talentutvikling. Det ulike grunnlaget som legges i de første årene innenfor idrett, musikk og dans i det første møtet med aktiviteten, i breddeaktivitet, ser vi er en viktig faktor som påvirker betingelsene for videre utvikling og for variasjon i psykologiske gevinster eller kostnader som følger deltakelse i talentutviklingsprogrammer. 

Prosjektet ønsker å bidra til å identifisere sterke og svake sider ved norsk talentutvikling. Målet er å kunne gi viktige anvendte innspill til hvordan man tilrettelegger bedre for en sunn og god utvikling av unge utøvere, der prestasjoner, trivsel og livsmestring bør gå hånd i hånd. 

Resultat

Resultatene av forskningen deles og formidles tilbake til talentutviklingsmiljøene ved Olympiatoppen og særforbundene i NIF. I tillegg vil resultatene formidles ved utdanning av framtidige lærere og trenere ved Kunsthøgskolen, Baratt Due og NIH. Prosjektet kan således bidra til å påvirke barn og unges deltakelse i idrett og kunst gjennom å påvirke kvaliteten i disse læringskulturene.