Motivasjon i barne- og ungdomsidrett

-

Tid:

Sted: Aud innsikt

Formell tittel

Motivasjon i barne- og ungdomsidrett: motivasjon, opplevd treneroppførsel, selvoppfattelse, og trivsel.

Formål

Formålet er å undersøke unge spilleres opplevelser i organisert lagidrett. Gjennom mer kunnskap om disse spillernes motivasjon og trivsel, og opplevd treneroppførsel, kan vi øke kvaliteten rundt praksisveiledning. Det kan bidra til en bedre idrettshverdag for barne- og ungdomsutøvere, og målet er å tilrettelegge for positiv idrettsdeltagelse. Spesifikt ser vi på forhold mellom miljømessige faktorer – som treneroppførsel– og spilleres motivasjon. Vi undersøker også hva motivasjonskvalitet har å si for spilleres angst, selvfølelse, trivsel og idrettsaktivitet utenfor lagsettingen. 

Prosjektbeskrivelse

Formålet var å undersøke unges opplevelser i norske breddeklubber. Hvis man får mer kunnskap om barn- og unges motivasjon og trivsel, og om persepsjoner av treneroppførsel, kan det øke kvaliteten rundt praksisveiledning. Det kan bidra til en bedre idrettshverdag for barne- og ungdomsutøvere, og målet er å tilrettelegge for positiv idrettsdeltagelse. Dette er et omfattende prosjekt, der rundt 1900 spillere mellom 11 og 15 år, fra ulike deler av landet, har deltatt. Undersøkelsen er basert på et spørreskjema som omhandler aspekter som motivasjon, selvfølelse, angst, vitalitet og treneroppførsel. I tillegg til å være basert på data samlet inn gjennom det internasjonale PAPA-prosjektet, ble det i 2014 samlet inn ytterligere data fra 500 jentespillere i håndball og fotball, i alderen 11 til 19 år, som en del av et UEFA-finansiert prosjekt. Bakgrunnen for denne innsamlingen er et ønske fra UEFA om å fokusere på jenter.

 

Gjennom dette prosjektet så vi på forhold mellom miljømessige faktorer – som treneroppførsel– og spilleres motivasjon. Vi undersøkte også hva motivasjonskvalitet har å si for spilleres angst, selvfølelse, trivsel, aktivitet utenfor lagsettingen og intensjon om å fortsette med idretten. Arbeidet med dette prosjektet har resultert i en rekke foredrag i ulike idrettsklubber i Oslo-området.  Funn fra dette prosjektet har også bidratt til utviklingen av en modul som inngår som en del av Norges Fotballforbunds nasjonale trenerveilederkurs.

 

Tilsammen er fire artikler publisert i internasjonale vitenskapelige i journaler. Et norsk sammendrag fra ph.d.-avhandling skal publiseres i tidsskriftet «Fysioterapeuten», i desember/januar 2018/19.

Prosjektet har blitt formidlet i både radio og i podcast denne høsten: «Møt en forsker» på NRK EKKO mandag 15. oktober 2018, NRK Østlandssendingen fredag 2.november 2018 og i podcasten «Pappatrenerne», pilotepisode spilt inn 28.november 2018.

Resultat

Funnene fra artikkel en indikerte at både målorientering og motivasjonsregulering er viktig for en positiv selvoppfattelse, og gir støtte til ideen om å studere begge deler samtidig.

Resultatene fra artikkel to støtter tanken om at forholdet mellom utøvernes motivasjon og én type treneroppførsel kan variere som følge av en annen type treneroppførsel. Dette antyder viktigheten av å se på treneroppførsel som noe multidimensjonelt.

I artikkel tre var autonomi, men ikke kompetanse og sosial tilhørighet, relatert til positive endringer i hvor ofte utøverne deltok i fotballaktivitet utenfor lagkonteksten. Dette understreker den energigivende egenskapen til autonomi.

I artikkel fire viser vi at ikke alle trenere er klar over hvordan laget oppfatter det klimaet de skaper, og ved ulik oppfatning var det verste utfallet dersom treneren oppfattet miljøet som mindre resultatorientert, og mer mestringsorientert, sammenlignet med laget.

PAPA prosjektet er støttet økonomisk av The European Commission's Seventh Framework Program FP7/2007-2013 under the grant number 223600.

Les hele rapporten

Last ned fra Brage