Mot en bedre forståelse av trenerrollen i barne- og ungdomsidretten

Tid:

Sted: Aud A. Prøveforelesning: At what age should parents encourage their children to participate in competitive youth sports: A developmental perspective?

Formell tittel

Towards a Better Understanding of the Dynamics of Sports Coaching at the Youth Level: The Coach's Perspective. A study of the Youth Football Coaches Participating in the Norwegian Arm of the Promoting Adolescent Physical Activity (PAPA) Project.

Formål

Mot en bedre forståelse av trenerrollen i barne- og ungdomsidretten: Trenerens perspektiv.
En studie av fotballtrenerne som deltok i den norske delen av det internasjonale PAPA prosjektet (Promoting Adolescent health through an intervention aimed at improving the quality of their participation in Physical Activity).

Prosjektbeskrivelse

 
Avhandlingen har hatt fire delmål: Med organisert fotball som kontekst, var det første målet å undersøke hvorvidt ulik treneratferd i ungdomsfotballen oppleves å gi ulike psykologiske konsekvenser for trenerne selv i form av deres eget velvære som trener. Det andre målet var å følge, over en sesong, en gruppe fotballtrenere som var deltakere på kurset Motiverende Lederskap med sikte på å fange opp ulike sider ved deres utbytte av å delta. Det tredje målet var å validere et spørreskjema som måler fotballtreneres egenrapporterte myndiggjørende og umyndiggjørende treneratferd. Det siste og fjerde målet var å undersøke effekten av kurset Motiverende Lederskap på slik atferd blant en gruppe fotballtrenere.
  

Resultat

Resultatene underbygger verdien av forskning som ikke bare fokuserer på utøveres motivasjon og velvære i organisert barne- og ungdomsidrett, men også setter fokus på trenerne og betingelser for at de selv skal oppleve god motivasjonskvalitet og velvære i rollen som trener. Slikt sett kan studier av treneres perspektiv i organisert barne- og ungdomsidrett anses som like verdifulle som studier med vekt på et utøverperspektiv. Det er rimelig å anta at økt bevissthet blant trenere om hva som gir påfyll for deres eget psykologiske ve og vel, også vil være til fordel for deres egne utøveres psykologiske utbytte av å delta i organisert barne- og ungdomsidrett. Resultatene viste videre at det var ingen forskjeller over sesongen i egenrapportert treneratferd blant trenerne som deltok på kurset Motiverende Lederskap. Supplerende kvalitative resultater viste imidlertid at deltakelse på kurset Motiverende Lederskap førte til økt selvrefleksjon, og i sin tur til et økt fokus fra trenernes side på å involvere utøverne i fotball-relaterte avgjørelser og utøvernes mestringsopplevelser. Resultatene viste også at det ikke var noen påvisbar effekt av kurset Motiverende Lederskap på endringsskårene i trenernes egenrapporterte myndiggjørende og umyndiggjørende treneratferd over en fotballsesong.
 
PAPA prosjektet er støttet økonomisk av The European Commission's Seventh Framework Program FP7/2007-2013 under the grant number 223600

Les hele rapporten

Last ned fra Brage