Trener-utøver-relasjonen

-

Tid:

Sted: Digitalt NIH

Formell tittel

The Need for Relatedness? A Study of Relationship Dynamics and Psychological Mechanisms in the Coach-Athlete Relationship at the World-Class Level.

Formål

Det overordnede formålet med Mester-debrief prosjektet er å undersøke betydningen av ulike mentale aspekter for toppidrettsutøvere som har prestert på høyt internasjonalt nivå over tid. Utøverne som deltar i prosjektet, har oppnådd minimum tre internasjonale medaljer. Trenerne som deltar i prosjektet, har vært trenere for utøvere som har oppnådd det medaljekravet som er satt for utøverne i prosjektet.

 

Prosjektbeskrivelse

Det har ikke tidligere vært gjort noen systematisk kvalitativ innsamling av toppidrettsutøveres og topptreneres opplevelser og erfaringer i toppidretten. 15 tidligere toppidrettsutøvere og trenere som har bidratt til å utvikle toppidrettsutøvere skal derfor gjennomføre et intervju hvor karriereoverganger i idretten, sosial støtte, mental trening, betydningen av lag og trener-utøverrelasjonen er sentrale temaer.

I tillegg til de retrospektive intervjuene vil det også bli gjennomført to dyadestudier bestående av 1 trener og 2 utøvere som fremdeles presterer på verdenstoppnivå. Tematikken i disse intervjuene vil være trener-utøverrelasjonen og kommunikasjon.

Doktorgradsprosjektet «The Need for Relatedness? A study of Relationship Dynamics and Psychological Mechanisms in the Coach-Athlete Relationship at the World-Class Level” er gjennomført på de delene av det kvalitative datamaterialet I Mester-debrief som omhandler relasjon og kommunikasjon mellom trener og utøver.

Resultat

Avhandlingen består av fem studier. De to første studiene undersøkte hvordan utøvere (n=6) og trenere (n=4) bidrar til å tilfredsstille grunnleggende psykologiske behov innad i relasjonen. For utøvere var det å bli sett på som et «helt menneske» og inkludering i planlegging og gjennomføring av treninger viktige forløpere til behovstilfredsstillelse av autonomi. Bistand til å forbedre ferdigheter og støtte fra trener var viktige forløpere til behovstilfredsstillelse av kompetanse og tilhørighet. For trenerne var tilbakemelding fra utøverne om at de gjorde en god jobb en viktig forløper til tilfredsstillelse av kompetansebehovet. En viktig forløper til behovstilfredsstillelse av tilhørighet var innsikt i utøvernes generelle livssituasjon, samt hvordan utøverne tenkte og følte i ulike konkurransesituasjoner. Mulige forløpere til opplevd motarbeidelse av de grunnleggende psykologiske behovene ble også belyst fra både utøver- og trenerperspektivet.

I den tredje studien undersøkte vi betydningen av trener-utøverrelasjonen for to mannlige utøvere i verdensklasse. Resultatene ga innsikt i de relasjonelle konsekvensene av at utøverne opplevde treneren som en stressfaktor og en mulig forstyrrelse for prestasjon, og hvordan utøvere på dette nivået kan anvende sin opparbeidede makt til å distansere seg fra trener for å opprettholde kontroll over prestasjon.

I den fjerde studien undersøkte vi den mellommenneskelige kunnskapen til to trenere i verdensklasse, og hvordan de anvendte denne ekspertisen til å bygge et samarbeidende partnerskap med sine utøvere. Resultatene viste at grunnpremisset for trenernes samhandling med utøverne var erkjennelsen av at deres egen oppfatning av en situasjon ikke nødvendigvis representerte den eneste virkeligheten eller det riktige svaret. Det viste seg også at det å bygge relasjoner med utøverne som var kjennetegnet av trygghet og tillit gjorde at alle de involverte kunne være fullt fokusert på prestasjonsutvikling uten bekymring for unødvendig risiko og relasjonelle forstyrrelser.

Den femte studien var en detaljert undersøkelse av kommunikasjon, dens betydning og hensikt i to trener-utøverdyader. I begge dyadene opplevde de kvaliteten i kommunikasjonsprosessen som avgjørende for å bygge og opprettholde relasjonskvalitet. Begge dyadene opplevde også kvaliteten på kommunikasjonen som en avgjørende prestasjonsfremmende faktor, noe som gjorde at de trente spesifikt på kommunikasjonsprosessen for å være best mulig forberedt til konkurranse.

Les hele rapporten

Last ned fra Brage