Mental helse i toppidrett

-

Formell tittel

Mental Health Among Athletes and Coaches in Norway - The Dark side of Elite Sport?

Formål

Prosjektet skal se nærmere på opplevd livskvalitet, trivsel og psykisk helse i norsk toppidrett. Prevalens av utvalgte psykiske lidelser (angst, depresjon, søvnvansker (primært insomni), spiseforstyrrelser, gamblingproblematikk og rusbruklidelser) i norsk toppidrett vil undersøkes. Aktive toppidrettsutøvere, tidligere toppidrettsutøvere og topptrenere vil inkluderes i studien. 

En del av studien vil følge utvalgte idretter over en periode på 12 måneder der det blir gjennomført fire målinger totalt. Dette fordi prosjektet ønsker å se nærmere på hvordan trivsel, livskvalitet og psykisk helse kan variere over en viss periode, blant annet avhengig av skadeproblematikk, prestasjoner, og andre idrettsspesifikke og mer generelle forhold.

Prosjektbeskrivelse

Forskningsprosjektet vil benytte validerte kliniske spørreskjema som måler symptombelastning på de ulike lidelsene nevnt over. I tillegg vil utvalget få spørsmål som retter seg mot trivsel og livskvalitet, samt andre utvalgte tema. Siden undersøkelsen igangsettes under COVID-19 vil det også bli inkludert spørsmål som handler om dette.

En gruppe deltakere (primært de som skårer over terskelverdi på de kliniske spørsmålene) vil bli invitert til å gjennomføre et klinisk forskningsintervju. Dette for å avkrefte eller bekrefte om det foreligger en psykisk lidelse/diagnose.

Det er etablert en prosjektgruppe som består av forskere fra Norge (Professor Anne Marte Pensgaard), Sverige (Fil. dr. Göran Kenttä), Danmark (Førsteamaniensus Kristoffer Henriksen), Finland (Dr. Maarit Valtonen) og Canada (Professor Penny Werthner). Gruppen skal gjennomføre forskningsprosjekter og møtes jevnlig for å diskutere felles problemstillinger og utfordringer innenfor nevnte tema, se på relevante kartleggingsverktøy og dele erfaringer. 

I tillegg til de oppnevnte veiledere bidrar professor Jorunn Sundgot-Borgen i prosjektet.

Resultat

Resultater publiseres fortløpende.