Likestilling, idrett og mangfold

-

Formell tittel

Idrett for alle? Om likestilling i norsk idrett

Formål

Hensikten med prosjektet var å få en dokumentasjon om likestilling i norsk idrett, spesielt når det gjelder kjønn. I tillegg har en innhentet informasjon om likestilling i idretten for personer med ikke vestlig etnisk bakgrunn og med nedsatt funksjonsevne. Videre ønsket en å få kunnskap om vellykkede prosjekter som kan være til nytte og inspirasjon for alle idrettens organisasjonsledd i arbeidet med å realisere idrettens hovedmål for 2007-2011: En åpen og inkluderende idrett.  Gjennom undersøkelsen ønsket en å få svar på følgende spørsmål:
1. Hvordan er fordelingen mellom kvinner og menn når det gjelder deltagelse i uorganisert og organisert idrett?
2. Hvordan er ressursfordelingen mellom kvinner og menn når det gjelder landslags/representasjonsaktivitet, antall lag og landskamper, stevner etc., støtteapparat og økonomi?
3. Hvordan er kvinner og menn representert i norsk idrett på ulike organisasjonsnivå (lag, krets og forbund), spesielt med tanke på styrer, komiteer og utvalg, dommere og trenere for toppidretten?
4. I hvilken grad arbeides det på ulike organisasjonsnivå med rekruttering for å skape en bedre kjønnsbalanse blant aktive, ledere, trenere og dommere?
5. I hvilken grad arbeides det på ulike organisasjonsnivå med tilrettelegging og rekruttering av personer med ikke-vestlig etnisk bakgrunn?
6. I hvilken grad arbeides det på ulike organisasjonsnivå med tilrettelegging og rekruttering av personer med nedsatt funksjonsevne?
7. I hvilken grad arbeides det på ulike organisasjonsnivå med forebygging av trakassering spesielt i forhold til seksuell trakassering, rasisme og homofobi og homonegativisme? 

Prosjektbeskrivelse

Likestillings- og diskrimineringsombudet tok initiativ til undersøkelsen og har finansiert driften av prosjektet, som er utviklet i samarbeid med en forskergruppe ved Norges idrettshøgskole, ledet av Professor Kari Fasting. I alt 24 særforbund, 6 idrettskretser og 43 idrettslag er blitt intervjuet. I tillegg er tilgjengelige årsrapporter, strategiske planer og handlingsplaner benyttet. Datainnsamlingen ble foretatt høsten 2007 og våren 2008.

Resultat

Fasting, K., Sand, T-S, Sisjord, M-K. Thoresen, T. & Broch. T. B. (2008) Likestilling og mangfold i norsk idrett: - bedre med flere på banen. Oslo: LDO og NIH (rapport 127 s)