Læringseffekter og motorisk utvikling hos barn

Fjørtoft, Ingunn
stipendiat

Nicolaysen, Kåre
hovedveileder

Publisert:

Tid:

Sted: NIH

Formell tittel

Landscape as Playscape. Learning effects from playing in a natural enviroment on motor development in children

Prosjektbeskrivelse

Ingunn Fjørtoft forsvarte 5. juni sin avhandling: "Landscape as Playscape. Learning effects from playing in a natural enviroment on motor development in children", for graden Doctor Scientiarum ved Norges idrettshøgskole, Institutt for idrettslige og biologiske fag.
 
Ingunn Fjørtoft er født 30.01.46 i Porsgrunn. Hun er utdannet Cand. real. med hovedfag i botanikk fra Universitetet i Trondheim og mellomfag i idrett fra Norges Idrettshøgskole. Ingunn Fjørtoft har arbeidet i ulike skoleslag med fagområdene naturfag og kroppsøving. Hun er nå ansatt som høgskolelektor ved Høgskolen i Telemark, avdeling for estetiske fag, folkekultur og lærerutdanning med undervisningsområdene fysisk fostring og naturfag og studiet Utefag i førskolelærerutdanninga. Arbeid med barneidrett har også vært et hovedengasjement.
 
Avhandlingen er en artikkelsamling med fire artikler som fokuserer på ulike deler av hovedtemaet: Naturlandskapet som potensielle lekeområder for barn og den læringseffekt fysikk lek i et slikt miljø kan ha på barns motoriske utvikling. Avhandlingen dokumenterer hvordan ulike elementer i naturen innbyr til lek og hvordan barn tar dette lekemiljøet i bruk. En sammenheng mellom landskapets økologi og barnas bruk av landskapet til ulike former for lek, analyseres ved hjelp av landskapsøkologiske metoder og implementeres i et Geografisk Informasjon System (GIS). Det ble påvist en sammenheng med landskapets beskaffenhet og ulike former for lek. Lærings effekten av lek i et naturlandskap på barns motorikk ble undersøkt ved en qvasi-eksperimentell undersøkelse med barn i 5-7 års alderen, med en forsøksgruppe (n=46) , som lekte i et skogsområde og en referansegruppe (n=29), som lekte på en tradisjonell lekeplass. Begge grupper ble testet med EUROFIT før og etter intervensjonsperioden på 9 måneder. Det ble registrert en bedre intervensjonseffekt i forsøksgruppa enn i referanse-gruppa og signifikante forskjeller mellom gruppene ble funnet i testøvelsene for koordinasjon og balanse. Det ble antatt at en bedre fremgang i forsøksgruppa skyldes intervensjonseffekten fra lek i naturen. Hovedkonklusjonen fra dette arbeidet framhever en sannsynlig sammenheng mellom funksjonelle strukturer i landskapet og ulike former for lek og at allsidig lek i naturmiljø har en gunstig virkning på barns motoriske utvikling.
 
Komite:
Professor Leif Isberg, Norges idrettshøgskole, leder
Professor Beatrix Vereijken, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet, 1. opponent
Professor Anne-Kine Halvorsen Thoren, Norges Landbrukshøgskole, 2. opponent