Kroppsøvingsfaget i en flerkulturell skolekontekst

-

Formell tittel

Ungdomsskoleelevers opplevelser og erfaringer i kroppsøvingsfaget i en flerkulturell skolekontekst

Formål

Formålet med prosjektet er å få mer kunnskap om hvilke opplevelser og erfaringer elever med en minoritetsbakgrunn har fra kroppsøvingsfaget. Hvordan opplever og erfarer elever med ulik kulturell og etnisk bakgrunn kroppsøvingsfaget i den norske skolen?

Prosjektbeskrivelse

Kvalitativt studie, feltarbeid og intervju