Krenkende opplevelser i idretten

Fasting, Kari
prosjektleder

Gjesdal, Siv
prosjektmedarbeider

Sølvberg, Nina
prosjektmedarbeider

Cecilie Prebensen, NIF
prosjektmedarbeider

Julie Karima Berg, NIF
prosjektmedarbeider

Håvard Øvregård, NIF
prosjektmedarbeider

-

Formål

I flere år har det vært arbeidet med forebygging av mobbing, diskriminering, seksuell trakassering og overgrep i norsk idrett. Det norske kunnskapsgrunnlaget for igangsetting av de ulike tiltakene har imidlertid vært svært mangelfullt. Det overordnede målet med prosjektet «Krenkende opplevelser i idretten», er følgelig å skaffe til veie mer informasjon og kunnskap som kan være til nytte i norsk idretts forebyggende arbeid mot og håndtering av ulike typer krenkelser i organisert idrett.

Det er svært lite forskning om omfanget av krenkende opplevelser i norsk idrett. WHO definerer vold som «The intentional use of physical force or power, threatened or actual, against oneself, another person, or against a group or community, that either results in or has a high likelihood of resulting in injury, death, psychological harm, maldevelopment or deprivation» (Krueg et al., s. 5). Vi tar utgangspunkt i denne definisjon og de ulike formene for vold slik de er operasjonalisert i IOC’s consensus statement fra 2016 (Mountjoy et al.,2016), og ønsker å kartlegge omfanget av krenkelser slik de manifesterer seg i både fysisk, psykisk og seksuell vold.

Prosjektbeskrivelse

Studien gjennomføres som en kvantitativ tverrsnittstudie, der medlemmer av organisert idrett svarer på et digitalt spørreskjema. Undersøkelsen vil sådan gi ett situasjonsbilde ved å kartlegge negative opplevelser som aktive medlemmer har vært utsatt for siste 12 måneder. I tråd med undersøkelser i andre land vil omfanget av opplevde krenkelser i barne- og ungdomsårene i idretten også bli kartlagt (før fylte 18 år).

Prosjektet finansieres av IOC og er et samarbeid NIF.