Klima og idrett

Hva er idrettens klimaavtrykk? Hva gjør og kan idretten gjøre for å minske klimaavtrykket?

-

Formell tittel

From climate knowledge to climate action in sport

Formål

Hvor stort er den organiserte idrettens klimaavtrykk og hvilke aspekter ved idrettsaktivitet (som anlegg, transport og utstyr) fører til størst utslipp? Hva er effektive tiltak for å redusere utslipp av klimagasser? Hvordan forholder ledere i idrettsorganisasjoner seg til kunnskap om den organiserte idrettens klimaavtrykk? Og hvordan kan idrettsorganisasjoner lykkes med å redusere utslipp av klimagasser fra idrettsaktivitet? Dette er sentrale spørsmål i prosjektet From Climate Knowledge to Climate Action in Sport (CAS).

Nasjonale og internasjonale klimamål krever samfunnsendring som også idrettsorganisasjoner må forholde seg til. I sitt arbeid med å utvikle en bærekraftstrategi har Norges idrettsforbund pekt på mål 13 – Stoppe klimaendringene – som et av fem prioriterte bærekraftsmål, og som det innsatsområdet der idrettsorganisasjonen har størst forbedringspotensial. Flere særforbund og idrettsarrangementer har gjort liknende prioriteringer og satt klimatiltak på agendaen.

Hovedmålet med CAS er å undersøke hvordan gode klimatiltak i idrettsorganisasjoner blir til på bakgrunn av kunnskap om idrettens klimaavtrykk. Prosjektet kombinerer livsløpsanalyser for å beregne utslipp av klimagasser fra utvalgte idrettsaktiviteter, naturlige eksperiment for å teste effekten av ulike tiltak, og sosiologiske undersøkelser av hvordan idrettsorganisasjoner kan lykkes med å redusere klimagassutslipp fra idrettsaktiviteter. Prosjektet dreier seg i hovedsak om skisport, motorsport og fotball.

Idrettsorganisasjoners innsats mot klimaendringene er spesielt interessant av flere grunner. For det første tyder tidligere undersøkelser på at idrettens klimaavtrykk er betydelig. Idrettsorganisasjoners klimainnsats vil dermed være viktig, rent kvantitativt. For det andre påvirkes ulike idretter av klimaendringer så vel som klimapolitikk. Dette gir oss, for det tredje, mulighet til å studere hvordan tiltak blir til i lys av usikre fremtidsutsikter for eksempel når det gjelder snøforhold (skisport) og miljøkrav til utstyr (motorsport). For det fjerde utgjør organisert idrett en stor del av frivillig sektor, og kunnskap om klimatiltak i idrett vil ha overføringsverdi til frivillige organisasjoner mer generelt

Prosjektbeskrivelse

Prosjektet består av fem deler (arbeidspakker). I den første av disse gjennomfører Cicero konkrete målinger av klimaavtrykket knyttet til utvalgte idretter og vurdere hvordan ulike tiltak kan fungere i forhold til klimaavtrykket i disse idrettene. I del to gjennomfører Cicero ulike eksperimenter for å se hvordan enkle tiltak helt konkret kan bidra til å minke klimaavtrykk knyttet til transport. I del tre skal NIH undersøke hvordan et utvalg av idrettslagsledere forstår klimautfordringen og hvordan de ser for seg ulike tiltak som svar på denne utfordringen. Fjerde del følger arbeidet med klima i tre deler av idretten: Fotballforbundet, Ski-VM og Motorsportforbundet. Den femte delen skal svare på teoretiske problemstillinger.

Prosjektet er finansiert av Norges forskningsråd og gjennomføres i samarbeid med Senter for klimaforskning - CICERO