Kjønn og makt i norsk idrett – på menns premisser?

-

Formål

Norsk idrett har i all hovedsak vært dominert, utviklet og ledet av menn fra og med Norges Idrettsforbund (NIF) ble stiftet i 1946. I den offentlige diskurs og i forskning om idrettsorganisasjonen beskrives norsk idrett ofte som en «mannsbastion», en organisasjon preget av en sementert mannskultur og manglende kjønnslikestilling. Av NIFs nøkkeltallsrapport fra 2017 finner vi at 79 % av alle frivillige toppledere i norsk idrett var menn, og at 71 % av alle administrative toppledere var menn. 64 % av særforbundene hadde både mannlig generalsekretær og mannlig president. Formålet med prosjektet er å fremskaffe kunnskap om mulige årsaker til den vedvarende mannsdominans i toppledersjiktet av organisasjonen. Hvordan kjønnede institusjonelle prosesser, praksiser og diskurser (re-) produserer maktforskjeller, eksklusjon og ulikestilling i idrettsorganisasjonen er prosjektets overordnede problemstilling.

Prosjektbeskrivelse

Ph.d-prosjektet er kvalitativt og data vil bli innhentet via deltagende observasjon, individuelle intervjuer og dokumentanalyse. Prosjektet er inspirert av Dorothy Smiths såkalte program Institusjonell Etnografi (IE). Målet med IE er ikke å lære om forskningssubjektene, i dette tilfelle ledere i idrettsorganisasjonen, men å lære av dem om den institusjonen de tilhører, i dette tilfelle idrettsorganisasjonen i Norge