Integrering av nyankomne flyktninger gjennom idrett (INAMOS)

Dette er et EU-finansiert prosjekt om idrettens evne til å integrere nyankomne flyktninger og innvandrere. Migranter (særlig nyankomne), er klart underrepresentert i organisert idrett. Relativt få idrettsklubber i dag i Europa er direkte involvert i arbeid med å integrere migranter og flyktninger. De initiativene som finnes, er ofte drevet av spesielt dedikerte klubber og frivillige, og aktiviteten ligger ofte utenfor de vanlige hverdagsaktivitetene til de lokale idrettslagene.

Formell tittel

Integration of Newly Arrived Migrants through Organised Sport (INAMOS) - From European policy to local Sports Club Practice

Formål

Et av målene for prosjektet er å undersøke barrierer og muligheter for at også "vanlige" idrettslag kan drive idrettsbaserte integrasjonsaktiviteter. INAMOS vil ta for seg integrasjonspolitikk nasjonalt og idrettens ulike organisasjonsledd, og vil i tillegg undersøke ulike perspektiver nyankomne migranter har på den hverdagen de møter, med et klart premiss om at de er en svært heterogen gruppe. Prosjektet vil kunne føre til en bedre forståelse av barrierer og muligheter for lokale idrettslags bidrag i integrasjon
av nyankomne innvandrere eller flyktninger og hvordan dette kan henge sammen med regional, nasjonal eller idrettens egen integrasjonspolitikk.

Prosjektbeskrivelse

Prosjektet består av 14 deler, såkalte «work packages», og NIH har et særlig ansvar for fire av disse. I del to skal Universitetet i Umeå og NIH gjøre rede for de politiske rammevilkårene idretten arbeider innenfor når det gjelder integrering av flyktninger. I del fem skal Universitetet i Bern og NIH lede arbeidet med å samle inn data om et utvalg idrettslag (30-40) og arrangere fokusgruppeintervjuer med noen av de utvalgte klubbene. I del seks skal NIH sammen med Universitetet i Umeå arrangere fokusgruppeintervjuer med et utvalg nylig ankomne flyktninger. NIH vil også være involvert i del 10, der det skal arrangeres møter i fem byer (bl. a Oslo) der resultater fra forskningsprosjektet presenteres.