Rollekonflikt, tapt ansikt og sårbar identitet

Rossing, Hilde
stipendiat

Ronglan, Lars Tore
hovedveileder

Robyn Lloyd Jones
biveileder

Publisert:

Tid:

Sted: NIH. Prøveforelesning: Reflexivity in the research process – status, perspectives and relevance.

Formell tittel

Role conflict, facework and vulnerable identity: Exploring the social complexities of becoming an exerciser in a workplace exercise group- A longitudinal ethnographic field study.

Formål

Denne studien setter fokuset på gruppedynamikk og det relasjonelle samspillet i ulike mosjonsgrupper på en arbeidplass. Hva er de sosial utfordringene med å delta i en treningsgruppe i arbeidstiden? Gjennom et longitudinelt case studie har Rossing fulgt 4 treningsgrupper gjennom ett år og sett på hvordan det er å være arbeidstaker og samtidig skulle bruke arbeidstiden til å trene, hvordan det er å trene side om side med kollegaer og hvordan det er å være en uerfaren aktivitetsperson inn i en slik mosjonsgruppe. 

Prosjektbeskrivelse

Fokuset i denne studien er treningsgrupper på arbeidsplassen og særlig erfaringene til ansatte som 'uvant å trene ", det vil si de som sliter med å delta, og deres reise for å bli en aktivt trenende person. Gjennom et symbolsk interaksjonistisk perspektiv utforskes sosiale forutsetninger som spiller inn på hvorvidt ansatte deltar eller ikke. Jeg argumenterer for at treningsdeltakelse kompliseres av forholdet mellom sosial identitet og sosial samhandling. Det blir dermed viktig å se på de kontekstuelle og relasjonelle barrierene for å delta i treningsgrupper på arbeidsplassen og hva er det som fremmer slik deltakelse? Studien baserer seg på et longitudinalt etnografisk feltarbeid i en norsk organisasjon. Fire grupper (72 ansatte) som deltok i et treningstilbud på arbeidsplassen ble observert i 12 måneder: totalt 300 timer observasjon, som omfattet rundt 200 uformelle feltsamtaler. Gjentatte intervjuer av fem kvinner og en mann, om deres utvikling og trenings engasjement i løpet av året ga totalt 11 intervjuer. I tillegg skrev 18 deltakere ukentlige loggbøker. Teoretisk viser funnene hvordan ansatte kan finne det pinlig og stigmatiserende å trene foran mer kompetente kolleger. Goffman`s dramaturgisk teori gir et innblikk i hvordan ansatte kan takle de resulterende utfordringer rundt selvpresentasjon og inntrykksmanipulering ved å opptre som "kjente fremmede 'og bruke ansikts reddende strategier. Funnene setter også spørsmålstegn ved stabiliteten til en treningsidentitet, og foreslår isteden en sårbar identitet som betyr at den ansatte aktivt må navigere og hele tiden re konstruere sin selvopplevelse som en trenende person. Metodisk er studien en motsats til den kvantitativt drevne forskningen. I tillegg bidrar den i debatten rundt `insider resarch` og `going native`. Tilslutt diskuteres flere praktiske implikasjoner for hvordan arbeidsgivere, helsepersonell og ansatte kan jobbe sammen for å løse de sosiale, relasjonelle og kontekstuelle utfordringene lite aktive og inaktive ansatte møter for å 'bli en mosjonist ".

Resultat

Rossing, H. & Jones, R. L. (2015). 'Stepping away from the computer and into the sweats': the construction and negotiation of exercise identities in a Norwegian public company. Qualitative Research in Sport, Exercise and health 7(1), 1-16.

Rossing, H. & Scott, S. (2014). Familiar Strangers: Facework Strategies in Pursuit of non-binding relationships in a workplace exercise group. Revisiting Symbolic Interaction in Music Studies and New Interpretive Works (Studies in Symbolic Interaction, Volume 42) Emerald Group Publishing Limited, 42, 161-183.

Rossing, H., Ronglan, L.T. & Scott, S. (2016). I just want to be me when I am exercising: Adrianna's construction of a vulnerable exercise identity. Sport, Education and Society, 21(3). 339-355.

Rossing, H. & Scott, S. (2016) Taking the fun out of it: the spoiling effects of researching something you love. Qualitative Research, 1468794115622561. https://doi.org/10.1177/1468794115622561

Les hele rapporten

Last ned fra Brage