Inkluderende mosjon i arbeidslivet: En studie av organisatoriske forutsetninger for bruk av mosjon somhelsefremmende tiltak i arbeidslivet

-

Formell tittel

Inkluderende mosjon i arbeidslivet: En studie av organisatoriske og relasjonelle forutsetninger for bruk av mosjon som helsefremmende tiltak i arbeidslivet

Formål

Arbeidslivet er utpekt som et av mange satsningsområder for å rekruttere flere mennesker til en aktiv livsstil. Flere arbeidsplasser tilbyr ulike mosjonsløsninger og aktivitetstilbud, men det er fortsatt knyttet store utfordringer rundt rekruttering av lavaktive arbeidstakere.

Prosjektet Inkluderende mosjon i arbeidslivet har til hensikt å se på de forutsetninger som spiller inn for å skape et inkluderende og varig mosjonstilbud på arbeidsplassen. Intensjonen er å dokumentere de prosesser som gjør seg gjeldene i arbeidet med å fremme et inkluderende mosjonstilbud for lavaktive arbeidstakere. Ambisjonen er å sette et relasjonelt og kontekstuelt fokus på mosjon som avhengig av mer enn individuelle forutsetninger for deltakelse. Vi ønsker å se på arbeidsplassens organisatoriske kontekst, så vel som forutsetninger tilknyttet interaksjon i mosjonsfellesskapet. 

Prosjektbeskrivelse

Prosjektet er todelt, hvor studie 1 (pågående prosjekt med Thor Christian Bjørnstad) tar sikte på å fremskaffe kunnskap om betydningen av arbeidsplassens utforming for bruk av mosjon og trening som helsefremmede tiltak i arbeidslivet. Studien retter et spesifikt fokus på organisering og implementering av mosjonstiltak og i hvilken grad disse imøtekommer de forutsetninger som ligger i arbeidsplassens organisasjon. Gjennom tre kvalitative case studier ser Bjørnstad på hvordan arbeidsplassens design, i form av arbeidsdeling, ledelsesstruktur, normer og forventninger til arbeidet, gir ulike utfordringer knyttet til utforming og bruk av mosjon som et helsefremmende tiltak.

Studie 2 (pågående prosjekt med Hilde Rossing) setter fokuset på gruppedynamikk i ulike mosjonsgrupper innen en arbeidslivssetting. Rossing vil se på samspillet blant de som mosjonerer, og hvilke forutsettinger dette utgjør for varig inkludering av lavaktive.

Hva er de kontekstuelle og relasjonelle barrierene for å delta i treningsgrupper på arbeidsplassen og hva er det som fremmer slik deltakelse? Gjennom et longitudinelt case studie har Rossing fulgt 4 treningsgrupper gjennom ett år og sett på hvordan det er å være arbeidstaker og samtidig skulle bruke arbeidstiden til å trene, hvordan det er å trene side om side med kollegaer og hvordan det er å være en uerfaren aktivitetsperson inn i en slik mosjonsgruppe.