Idrettens plass i ungdommers liv

Anders Bakken, NOVA
prosjektmedarbeider

Strandbu, Åse
prosjektmedarbeider

-

Formål

Prosjektet har et formål om å oppdatere og videreutvikle kunnskapen om barn og unges idrettsdeltakelse og opplevelser gjennom idretten. Prosjektet er en videreføring av et tidligere samarbeid med ungdomsforskningsgruppa ved NOVA om å skrive rapporter og artikler med utgangspunkt i datamateriale fra Ungdataundersøkelsen og andre datamaterialer. Samarbeidet er delt inn i fire delprosjekter.

Prosjektbeskrivelse

Delprosjekt 1: Ungdommens idrettsdeltakelse og pandemiens konsekvenser

Målet er å få kunnskap om hvordan Covid -19-pandemien har påvirket ungdoms deltakelse i organisert idrett, samt å oppdatere kunnskap om ungdoms idrettsdeltakelse i bred forstand, blant annet sosial ulikhet i idretten. Ungdataundersøkelsen fra 2022 til 2023 brukes som datamateriale. En rapport kommer i februar 2023

Delprosjekt 2: Seksuell trakassering i idretten

Prosjektet vil se nærmere på omfanget av seksuell trakassering og andre negative hendelser i ungdomsidretten. En artikkel om omfanget at utsatthet for seksuell trakassering basert på Ung i Oslo 2021 er sendt til vurdering. Spørsmål som skal brukes i Ung i Oslo 2023, samt UngVold-studien 2023 er utviklet i dette delprosjektet.

Delprosjekt 3: Barna og idretten

Dette delprosjektet stiller spørsmålene om idretten er en god oppvektsarena for barna? Er idealet om idrett for alle realisert i norsk barneidrett – eller er noen grupper systematisk underrepresentert? I tillegg skal de undersøke noen kontroverser rundt hvordan barneidretten er organisert.

Delprosjekt 4. Idrett i unges liv over tid

Prosjektet vil se på hvilke prosesser i ungdoms liv som bidrar til at ungdom enten bestemmer seg for å fortsette eller slutte i ungdomsidretten.  Datamaterialet er den longitudinelle kvalitative studien Ungdom i endring.

Prosjektet er finansiert av Kulturdepartementet og Nova ved OsloMet er prosjekteier.