Idrett som bistand

Anders Hasselgård
stipendiat

Goksøyr, Matti
veileder

Knut Nustad
biveileder

-

Formell tittel

Norsk idrettsbistand - Etablerte forestillinger og praksis

Formål

Tema for doktorgradsprosjektet er norsk idrettsbistand. Prosjektet skal ta for seg utviklingen av norsk idrettsbistand fra OL på Lillehammer i 1994 til i dag. Det blir lagt vekt på å identifisere etablerte forestillinger om idrett som et virkemiddel i utviklings- og fredsarbeid. Prosjektet skal også se på i hvilken grad de ”norske” forestillingene representeres og artikuleres i norskfinansierte idrettsbistandsprosjekter i praksis. Det blir derfor lagt vekt på å problematisere forholdet mellom norske idrettsbistandsaktører og mottakere av norsk idrettsbistand

Prosjektbeskrivelse

Det empiriske materiale til doktorgradsprosjektets første del hentes fra settinger, miljøer og prosesser der norsk idrettsbistand utspiller seg, i Norge. Kildetilfanget baserer seg først og fremst på åpne og offentlig tilgjengelige dokumenter. Det kan være strategidokumenter, idretts- eller bistandsorganisasjonenes tilsagnsbrev ved tildelt offentlig finansiell støtte, uttalelser i media eller andre tekster som er relevante for prosjektets forskningsspørsmål. Kildetilfanget i avhandlingens andre del baserer seg først og fremst på intervjuer av mennesker som er involvert i prosjektene, i mottakerlandene (for eksempel nasjonale/ lokale myndigheter, ansatte, deltakere).