Rasisme og rasialisering i idrett

-

Tid:

Sted: Norges idrettshøgskole

Formell tittel

Idrett, rase og kjønn: Opplevelser av svarte norsk utøvere

Formål

Formålet med dette prosjektet var å undersøke på hvilken måte norske svarte (norsk-afrikanske) utøvere opplever rasisme og ekskludering i norsk idrett.Formålet med dette prosjektet var å undersøke på hvilken måte norske svarte (norsk-afrikanske) utøvere opplever rasisme og ekskludering i norsk idrett.

Prosjektbeskrivelse

Prosjektet ble gjennomført gjennom dybdeintervju med ni kvinnelige og åtte mannlige norske svarte utøvere i perioden mellom 2007-2009. I tillegg ble det gjennomført ustrukturerte intervjuer med fem idrettsledere.

Resultat

Funnene fra dette prosjektet tyder på at, selv om idrett er en potensielt inkluderende arena, er rasisme og rasistiske marginaliserings praksiser i idretten vanlig. Svarte utøvere i denne studien hadde opplevd både direkte og indirekte diskriminering i idretten på grunn av sin antatte rase, nasjonalitet, og/eller etniske bakgrunn. Dette omfattet både direkte rasistisk ladet verbale angrep, og skjulte og institusjonaliserte former for rasisme. Med institusjonalisert rasisme menes normalisert praksis som bidrar til å marginalisere minoriteter i norsk idrett. Som eksempler på dette nevnte utøverne underrepresentasjonen av både utøvere på høyt nivå (A) lag, og i lederstillinger selv i idretter og klubber der innvandrere/svarte var godt representert.

Funnene viser også at det ikke var vanlig for svarte kvinnelige utøvere å oppleve direkte rasistisk diskriminering i idretten. Men dette betyr ikke at svarte kvinnelige utøvere har mindre sannsynlighet for å bli diskriminert basert på sin rasemessig bakgrunn. Resultatene viste at, det var mer komplisert for kvinnelige idrettsutøvere å sette ord på hverdagsrasismen de opplevde fordi den var mer skjult eller indirekte. Rasisme i idretten ble stort sett omtalt som de synlige voldelige rasistiske handlinger fra publikum eller motspiller, hvor hovedsakelig både gjerningsmennene og ofrene har vært mannlige. Denne måten å omtale rasisme på undervurderer indirekte rasisme som for eksempel rasistiske stereotyper i forhold til idrett og hvordan disse stereotypier påvirker forventninger idretten har til idrettsutøvere fra ulike grupper innen minoriteter.

Resultatene fra denne studien viser at norsk idrett ikke er en rasismefri institusjon. For å kunne få utbytte av idrettens inkludering og integrering potensialet, er det følgelig viktig for det norske samfunnet at idrettsorganisasjoner tar rasisme og eksklusjons erfaringer fra minoritetsutøvere mer på alvor.

 Mer om resultatene fra denne studien kan leses i følgende publikasjoner:

 1. International Review of Sociology of Sport Journal  
http://irs.sagepub.com/content/45/2/147.short 

2. European Journal for Sport and Society  http://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/16138171.2014.11687971

 To artikler er under review

Les hele rapporten

Last ned fra Brage