Idrett og ungdomskultur. Bø-ungdom i tall og tale

-

Tid:

Sted:

Formell tittel

Idrett og ungdomskultur. Bø-ungdom i tall og tale

Prosjektbeskrivelse

Mari-Kristin Sisjord forsvarte 29. april, 1994 sin avhandling "Idrett og ungdomskultur. Bø-ungdom i tall og tale" for graden Doctor Scientiarum ved Norges idrettshøgskole.
 
Mari-Kristin Sisjord er født i Bø i Telemark i 1952. Hun har graden cand.mag. fra universitetet i Oslo med fagene pedagogikk, sosiologi og norsk samt hovedfag i idrett fra Norges idrettshøgskole. Tittelen på hovedfagsoppgaven var Ungdom, fritid og levekår. Hennes yrkeserfaring er primært knyttet til undervisning og forskning, men hun har også arbeidet med ungdom, blant annet i mange år som deltidsansatt miljøarbeider i kommunal fritidsklubb i Oslo.
 
Avhandlingens primære siktemål er å studere idrett i et ungdomskulturelt perspektiv, der idrett betraktes som en av flere fritidsarenaer i ungdoms hverdagsliv og sosiale landskap. Den empiriske undersøkelsen er gjort i Bø i Telemark der tre ungdomskull følges gjennom en
3-årsperiode.
 
Undersøkelsen viser at idrett har en sentral plass i ungdomskulturen ved at en stor del av ungdomskullene driver med en eller annen form for idrett eller trening. Imidlertid er det et betydelig frafall fra organisert idrett i disse årsklassene. Hvem som slutter med idrett versus hvem som fortsetter, ser i størst grad ut til å ha sammenheng med sosial bakgrunn, vennegruppas fritidsstil og interesser, samt opplevelser i idretten. Idrett i likhet med andre fritidsaktiviteter, har implikasjoner for den sosiale organiseringen i ungdomsgruppa, og idrettsarenaen kan i så måte ha en integrerende funksjon men også det motsatte kan skje. Resultatene fra organisert idrett så vel som andre forhold i ungdommens sosiale system, avdekker ulikheter i jente- og guttekulturen.