Idrett mot AIDS

Tid:

Sted: NIH, Aud A

Formell tittel

Using Sport to Promote HIV/AIDS Education for at-risk Youths: An intervention using Peer Coaches

Formål

Hovedhensikten med avhandlingen var å undersøke hvor effektivt et utdanningsopplegg er for å beskytte mot AIDS (EMIMA) når det presenteres av jevnaldrende i en idrettskontekst. Et underordnet mål var også å undersøke effekten av en motivasjonsstrategi for å bedre opplæringseffekten.

Prosjektbeskrivelse

Avhandlingen undersøkte effekten av en opplæringsintervensjon som ble designet for å øke HIV/AIDS kunnskapen blant risikoutsatt ungdom.
 
Avhandlingen beskriver et kvasi-eksperimentelt prosjekt som inkluderte fire grupper – to intervensjonsgrupper og to kontrollgrupper med 764 barn i alderen 12 – 15 år. Ett hundre spesialopplærte ”peer coaches” deltok i studien.

Resultat

Funnene i avhandlingen viser at ungdom i studien var risikoutsatt for HIV /AIDS  fordi de hadde begrensede kunnskaper, ferdigheter og holdninger. Funnene viser videre at de strategiene som er vanlig å bruke i forebyggende arbeid mot HIV/AIDS blant barn og unge i skolene i Tanzania ikke har optimal effekt.
 
Forskningsprosjektet demonstrerer at programmer rettet mot ungdom i lokalsamfunnet som benytter jevnaldrende i en idrettssammenheng er en effektiv måte å formidle informasjon og ferdigheter til risikoutsatt ungdom. Metoden kan på en effektiv måte øke læring og kunnskap om tiltak og handlinger for å redusere risikoen for HIV/AIDS infeksjon hos ungdommene. Resultatene viser videre at motivasjonsstrategier er nyttige for å  bedre effektiviteten av slike intervensjoner.
 
Jenter mer utsatt enn gutter
Avhandlingen viser også at kjønn er en risikofaktor for HIV/AIDS. Å endre kjønnsrollenormer og fremme likestilling mellom kjønnene er en viktig strategi for å hindre HIV/AIDS infeksjoner. Studien viste at jentene ikke nådde et like høyt nivå som guttene når det gjaldt kunnskap og ferdigheter. Dette skyldes trolig at metodikken i stor utstrekning var tilpasset bedre for gutter (bruk av fotball, informajson om kondomer etc.). Fremtidig forskning bør  ta hensyn til kulturelt betingede kjønnsroller og anvende kjønnssensitive intervensjoner og forskningsmetoder i miljøer med aktiviteter som er attraktive for ungdom, slik som idrett.

Les hele rapporten

Last ned fra Brage