Idrett, fysisk aktivitet og bekkenbunn

Flere studier viser at det er vanlig at idrettsutøvere lekker urin, spesielt under aktiviteter som innebærer løp og hopp. Dette kan påvirke konsentrasjon og prestasjon, i tillegg til at tidlig forekomst av tilstanden er en risikofaktor for urinlekkasje senere i livet, f.eks. ved graviditet og etter fødsel. Formålet med dette doktorgradsprosjektet er å undersøke bekkenbunnsfunksjon og effekt av bekkenbunnstrening hos idrettsutøvere fra idretter med stor belastning i form av akrobatiske elementer, hopp eller tunge løft.

-

Formell tittel

Idrett, fysisk aktivitet og bekkenbunn

Formål

Formålet er å undersøke hvordan trening og idrettsaktivitet påvirker bekkenbunnsfunskjon blant idrettsutøvere på høyt nasjonalt nivå

Prosjektbeskrivelse

Studie 1: I denne tverrsnittstudien vil vi undersøke forekomst av og risikofaktorer for urinlekkasje og andre bekkenbunnsplager blant kvinnelige turnere, troppsgymnaster og cheerleadere på høyt nasjonalt nivå. Utøvere som oppfyller inklusjonskriteriene (over 13 år, har deltatt/skal delta på NM 2018/2019) vil bli spurt om å delta. Utøverne svarer på elektronisk spørreskjema.

Studie 2: I denne tverrsnittstudien vil vi undersøke forekomst av og risikofaktorer for urinlekkasje og andre bekkenbunnsplager blant kvinnelige og mannlige styrkeløftere og vektløftere på høyt nasjonalt nivå. Vekt- og styrkeløftere som oppfyller inklusjonskriteriene (over 18 år, har deltatt/skal delta på NM 2018/2019) vil bli spurt om å delta. Utøverne svarer på elektronisk spørreskjema.

Studie 3: I denne case-kontroll studien vil vi sammenligne bekkenbunnsfunksjon (vaginalt hviletrykk, maksimal muskelstyrke og utholdenhet av bekkenbunnsmusklene) hos 28 kvinnelige vekt- og styrkeløftere og 28 kontroller (kvinner som ikke regelmessig trener styrke og utholdenhet). Caser og kontroller vil bli matchet i alder og paritet. Vi vil også sammenligne forekomst av underlivsprolaps (gynekologisk undersøkelse og spørreskjema) og andre bekkenbunnsplager (spørreskjema).

Studie 4: I denne randomiserte kontrollerte studien vil vi undersøke effekt av bekkenbunnstrening på forekomst av og symptomer på stressinkontinens hos kvinnelige turnere, troppsgymnaster og cheerleadere. Utøverne randomiseres til enten en treningsgruppe eller en kontrollgruppe. Treningsgruppen skal gjennomføre daglig hjemmebasert styrketrening av bekkenbunnsmusklene i 3 måneder. Vi vil benytte en stresstest (bleieveiingstest) og et standardisert spørreskjema (ICIQ-UI-SF) før og etter intervensjonsperioden for å måle forekomst av og symptomer på stressinkontinens.