Hvordan fremme fysisk aktivitet i en befolkningsgruppe?

Tid:

Sted: NIH

Formell tittel

Hvordan fremme fysisk aktivitet i en befolkningsgruppe?

Formål

Doktorgradsarbeidet er basert på data fra et treårig intervensjonsprosjekt “Mosjon på Romsås”. Målet for prosjektet har vært å fremme fysisk aktivitet i den voksne del av befolkningen i bydel Romsås i Oslo; en bydel med sterk representasjon av multietnisitet og lav sosioøkonomisk status. Hovedmålet med doktorgradsarbeidet har vært tosidig:
1) Å undersøke sammenhengen mellom psykososiale forklaringsfaktorer for fysisk aktivitet og stadier for fysisk aktivitet (“Stages of change” – som omfatter motivasjon for eller faktisk deltakelse i fysisk aktivitet);
2) Å undersøke hvorvidt endring i aktivitetsstadier som følge av intervensjonstiltak skjer via endring i slike forklaringsfaktorer.

Resultat

Resultatene viste at betydelig flere beboere på Romsås (intervensjonsbydel) ble, som følge av oppslutning om ulike fysisk aktivitetsfremmende tiltak, mer motivert for å være fysisk aktive eller ble mer fysisk aktive enn beboere i kontrollbydelen Furuset. Disse endringene var delvis et resultat av at folk i sterkere grad identifiserte seg som fysisk aktive personer, opplevde mer støtte fra sin familie og sine venner til å være fysisk aktiv og opplevde mer kontroll og flere muligheter til å kunne være i fysisk aktivitet. Tiltak som trim- og gågrupper, merket Folkesti og plakat med oppfordring om å ta trapp istedenfor heis var spesielt virkningsfulle. Disse funnene var upåvirket av alder, kjønn, etnisk bakgrunn, utdanningsnivå og BMI.