How do experiences from physical education in school contribute to the overall experience of movement activity and thus the developmental health process in a sample of Norwegian adolescents?

Formell tittel

The relevance of Physical Activity Contexts in the everyday life of adolescents (REPAC)

Formål

Nyare studier fra Norge viser at vi veit for lite om korleis kroppsøving, organisert idrett og sjølvorganiserte aktivitetsformer påverker ungdomar over tid. Det som imidlertid fins av norske studier indikerer at mange tiltak som rettast mot born og unge ikkje verker slik som vi trur eller ønsker.

 Målet med prosjektet er å undersøke korleis kroppsøving påvirker ulike ungdomsgrupper negativt eller positiv gjennom ein formativ og sårbar periode i livet, samt å kome fram til kunnskap som kan bidra til å optimalisere moglegheiten for involvering og utvikling blant alle unge.

Prosjektbeskrivelse

Datainnsamling skal gjennomførast blant ca 3000 elever i Oslo, Østfold og Agder, om lag halvparten på ungdomsskulen og halvparten på vidaregåande skule. Elevane skal følgast opp kvart år gjennom dei tre åra dei går på skulen

Prosjektet skal måle utvikling gjennom standardiserte målingar av blant annet positiv ungdomsutvikling, sjølvoppfatning/sjølvaktelse, livskvalitet, sjølvregulering, psykisk helse, iver etter å vere i aktivitet, resiliens og kroppsoppfatning. Målet er å finne fram til variablar som forklarer endring i desse variablane over tid. I desse analysane vil elevens rapporterte erfaringar med kroppsøvingsfaget verte sentrale.