Hjertesvikt og skjelettmuskelfunksjon

-

Tid:

Sted: Aud A, NIH

Formell tittel

Hjertesvikt og skjelettmuskelfunksjon

Formål

Undersøke om skjelettmusklene er begrensende for arbeidskapasiteten hos hjertesviktpasienter og hvordan pasientenes muskulatur og funksjon påvirkers av utholdenhetstrening

Prosjektbeskrivelse

Hjertesvikt er en invalidiserende sykdom med høy dødelighet, og den sees særlig hos eldre. En viktig årsak til at pasienter med hjertesvikt er så sterkt invalidisert er deres redusert fysiske arbeidskapasitet. Dette skyldes dels at hjertets pumpekapasitet er redusert. Men andre faktorer har trolig også betydning, siden mange pasienter har uttalt tretthet selv ved lette fysiske anstrengelser.
Det er vist i hos dyr at det også inntrer forandringer i muskulaturen ved hjertesvikt. Særlig framtredende er at muskulaturen blir svakere og langsommere og raskere utvikler tretthet.
 
Hvorfor muskulaturen hos disse pasientene har redusert kapasitet vites ikke. Det kan være biologiske signaler fra hjerte som direkte påvirker muskulaturen, eller det kan skyldes inaktivitet. Det er heller ikke klart hvordan den reduserte kapasiteten har innvirkning på deres daglige arbeidskapasitet. Er hjertet så begrensende at selv en redusert muskelfunksjon ikke påvirker funksjonen i det daglige? Hvis trening av muskulaturen kan bedre muskelfunksjon hos pasienter med hjertesvikt, kan man kanskje bryte en uheldig sirkel hvor funksjonen til hjertet og skjelettmuskulaturen gjensidig svekker hverandre.
 

Resultat

Ved å sammenlikne hvor mye oksygen som tas opp i muskulaturen under et maksimalt arbeid på sykkel (stor muskelmasse) med et maksimalt arbeid med ett-beins sparking (liten muskelmasse), har Slettaløkken vist at hjertesviktpasientene ikke er mere begrenset av skjelettmuskulaturens evne til å ta opp oksygen enn det friske er. Det viser at selv om det skjer endringer i muskulaturen hos dem med hjertesvikt, har dette liten betydning for deres arbeidskapasitet fordi hjertet fremdeles vil være den mest begrensende faktoren. Muskulaturen hos hjertesviktpasientene ble imidlertid raskere trøtt, men den økte trøttbarheten ble borte etter utholdenhetstrening.