Helsefremmende arbeidsplass program – teambasert intervensjon og effekter på motivasjon, fysisk aktivitet, helse og arbeidsfungering

Pedersen, Cathrine
stipendiat

Bård Kuvaas
biveileder

Publisert:

-

Tid:

Sted: NIH

Formell tittel

Workplace health and wellness promotion: Investigating the effects of team-based interventions on self-regulated motivation, enhanced physical activity, health and work-functioning

Formål

Prosjektet vil foregå i samarbeid med Posten Norge AS og rette seg mot ansatte i posten og Bring. Hensikten med prosjektet er å se hvilke effekter en intervensjon i arbeidsteam har på grad av fysisk aktivitet, helse og arbeidsfungering. Intervensjonen vil basere seg på motivasjonsteorien Selv-determinasjonsteori.

Prosjektbeskrivelse

80% av Norges voksne befolkning ligger under anbefalt  mengde fysisk aktivitet i uka. Dette medfører fare for ulike livsstilssykdommer og økt sykefravær. Arbeidsplassen har over flere tiår vært vurdert som en viktig arena for helsefremmende tiltak. Dette fordi slike tiltak kan nå mange, også de som har en økt fare for livsstilsrelaterte helseplager over tid. Deltakelse på helsefremmende programmer er ofte relativt stabil med lite frafall. Dessuten kan tiltak iverksatt av arbeidsgiver oppleves mer forpliktende og by på mer støtte til livsstilsendringer fra kolleger og ledelse. Hvordan kan arbeidsgiver legge til rette for at de ansatte motiveres til å endre livsstil privat? Hvilken betydning har teamet som en arena for støtte til livsstilsendring? Hvordan påvirker teambaserte intervensjoner og påfølgende livsstilsendringer både helse og arbeidsfungering? Prosjektet vil benytte motivasjonsteorien Selv-determinasjonsteori i utforming av intervensjon og måling av effekt.

Prosjektet vil bli gjennomført som en intervensjonsstudie med randomisering til eksperiment – og kontrollgrupper. Datainnsamling vil foregå ved hjelp av kvantitative spørreskjema og fysiologiske målinger. Evaluering av intervensjonsprosessen vil benytte kvalitative intervjuer og observasjoner i tillegg.

Les hele rapporten

Last ned fra Brage