HEIA – mat og aktivitet for god helse

Tid:

Sted: Norges idrettshøgskole Auditorium A

Formell tittel

Promoting healthy weight among school children

Formål

Det overordende målet er å utvikle, gjennomføre og evaluere et helhetlig intervensjonsprogram (tiltaksprogram) for å fremme sunn vektutvikling blant barn i overgangen til ungdomsalder (11-13 år).

Prosjektbeskrivelse

Til sammen 37 skoler på Østlandet deltok i intervensjonen som strakk seg over to skoleår (2007-2009). Av disse skolene ble det tilfeldig trukket ut 12 tiltaksskoler og 25 kontrollskoler.

Tiltaksskolene gjennomførte forskningsbaserte tiltak som var rettet mot skole, hjem, fritidsarena med en sosial-økologisk modell som teoretisk utgangspunkt. Delmål for elevene som deltok i HEIA-prosjektet var:

  1. Å øke inntaket av frukt og grønnsaker
  2. Redusere inntaket av sukkerrike drikker
  3. Øke fysisk aktivitet i hverdag og helg
  4. Redusere tiden foran TV og PC

Både tiltaksskolene og kontrollskolene deltok i datainnsamlingene som ble gjennomført høsten 2007, våren 2008* og våren 2009.

For elevene innebar datainnsamlingen:

  1. å besvare et elektronisk spørreskjema (ca en skoletime i september)
  2. å bli veid og målt samme skoledag som spørreskjemaet ble besvart
  3. en objektiv måling av fysisk aktivitet (via akselerometere)

* vår 2008 ble kun elektronisk spørreundersøkelse gjennomført

I tillegg har foresatte til elevene deltatt i spørreskjemaundersøkelser, samt at det har vært gjennomført egne spørreskjemaundersøkelse for skoleledelsen, skolehelsetjenesten og involverte lærere (inkl. prosessevaluering).

Les hele rapporten

Last ned fra Brage