Handikap, eksistens og fysisk aktivitet

-

Tid:

Sted: Aud A, NIH

Formell tittel

Handikap, eksistens og fysisk aktivitet

Formål

Prosjektet ønsker at belyse det at leve med en funksjonshemming og opplevelse av betydningen av deltakelse i fysisk aktivitet.

Prosjektbeskrivelse

Gjennom kvalitative intervju med 20 voksne som lever med en fysisk funksjonshemming eller en synshemming undersøkes opplevelsen av å delta i fysisk aktivitet. Hvordan oppleves det å leve med en kropp og kroppslige kapasiteter som på noen områder er forskjellig fra de fleste andres kroppslige kapasitet og som i noen situasjoner går ’på tverke’ i forhold til personens prosjekter i livet. Det undersøkes hvilken betydning deltakere opplever at deltagelse i fysisk aktivitet har for deres dagligdag; Hvilke positive henholdsvis negative opplevelser har hatt betydning for deres forhold til fysisk aktivitet og deres aktivitetsnivå i dag.

Resultat

I avhandlingen kommer det frem at de fleste som ble intervjuet hadde hatt sine mest positive opplevelser med fysisk aktivitet i sammenhenger hvor deltagerne utførte aktiviteter hvor funksjonshemmingen kom i bakgrunnen, og ga dem opplevelser av frihet og av ”å kunne”.

Kroppsøving, derimot, var en arena hvor mange av deltagerne hadde hatt sine mest negative opplevelser med fysisk aktivitet. Kroppsøving på skolen hadde for disse medført opplevelser av eksklusjon, av å mislykkes, og av å ikke bli lyttet til.

Bredahl diskuterer i studien at fysisk aktivitet rommer muligheter for å oppnå positive opplevelser hvor fysiske begrensninger man opplever i hverdagen kommer i bakgrunnen. Samtidig er det en potensiell risiko ved fysisk aktivitet for at de begrensninger man har kan bli ekstra tydelige gjennom deltagelse i for eksempel kroppsøving, hvis man ikke klarer å leve opp til de krav og forventninger som stilles.

Publikasjoner:
  • Bredahl, A-M. (2008) Ethical Aspects in Research in Adapted Physical Activity, In Sport, Ethics and Philosophy, 2 (2), august 2008.
  • Bredahl, A-M. (in press) Coaching Ethics and Paralympic Sports. I:
    Hardman, A. R., Jones, C. (red.) The Ethics of Sports coaching. Routledge, UK.
  • Bredahl A-M. (2010) Sitte å se på de andre aktive. Om funksjonshemming og kroppsøving. I: Steinsholt, K. Pedersen Gurholt. K. (red.) Aktive liv. Tapir akademisk forlag.