Idrettens miljøansvar

Ved siden av en rekke velkjente positive ringvirkninger medfører organisert barne- og ungdomsidrett også miljøbelastninger med tanke på blant annet klima, energibruk, arealplanlegging (biologisk mangfold) og forurensning. På tross av en ambisiøs miljøstrategi vedtatt av NIF i 2011 er miljø en liten del av den idrettspolitiske samtalen og det er mange utfordringer knyttet til å forankre miljøbevissthet og miljøansvar i idrettsorganisasjonen.

Formål

Denne studien er første trinn i et større prosjekt om barne- og ungdomsidrett og miljø. Studien skal utvikle kunnskap om muligheter og utfordringer for miljøarbeid i idrettslag. 

Prosjektbeskrivelse

I prosjektet skal man intervjue et utvalg ledere i idrettslag. Utvalget vil bestå av idrettslag innenfor idretter med ulike former for miljøbelastning knyttet til anlegg, arrangement, utstyr og aktiviteten i seg selv. Innenfor hver idrett vil utvalget omfatte idrettslag med og uten tidligere erfaring med miljøarbeid.

Gjennom intervjuene søker vi en forståelse av hvorvidt idrettens miljøbelastning er et tema i idrettslag, hva lederne selv vet og mener om idrett og miljø, hva lagene eventuelt har gjort/ønsker å
gjøre, hva som gjør at tiltak lykkes eller ikke lykkes, og på hvilke måter miljøarbeid samsvarer eller kommer i konflikt med andre viktige mål for lagene.

Kunnskap om slike spørsmål vil være nyttig for NIF i det videre arbeidet med å forankre miljøbevissthet og -ansvar i organisasjonen, noe som på sikt vil gi barn og unge muligheter til å delta i en bærekraftig idrett.