Fysisk styrke eller bare prat?

Tid:

Sted: NIH

Formell tittel

Fysisk styrke eller bare prat?

Formål

Det overordnede målet med doktorgradsprosjektet er å få kunnskap om hvilken betydning kjønn har når det gjelder kroppslig kommunikasjon i operativt politiarbeid. Det vil også være viktig å se nærmere på betydningen av kjønn når det gjelder holdning til og gjennomføring av fysisk trening.

Prosjektbeskrivelse

Fysisk styrke eller bare prat. Om kroppslig kommunikasjon og fysisk trening blant politistudenter med utgangspunkt i et kjønnsperspektiv.
Da jeg har en antagelse om at utdanningen ved Politihøgskolen har betydning for politistudentenes fysiske trening og kroppslige kommunikasjon, ønsker jeg å studere problemstillingene i lys av å følge et kull politistudenter i løpet av de tre årene de er under utdanning (2005-2008). Jeg vil benytte spørreskjema, feltarbeid (observasjon) og intervju som metodiske tilnærminger.

Les hele rapporten

Last ned fra Brage