Fysisk form og risikofaktorer hos barn

Tid:

Sted: NIH, AUD A

Formell tittel

Physical activity physical fitness and cardiovascular disease risk factors in Norwegian children and adolescents

Formål

Formålet med prosjektet ”Fysisk aktivitet blant norske barn” var å gjennomføre en kartlegging som skulle gi kunnskap om det totale aktivitetsnivået, fysisk form og risikofaktorer for hjerte- og karsykdom i et landsrepresentativt utvalg av 9- og 15-åringer.  Prosjektet ble initiert og finansiert av Helsedirektoratet. 

Prosjektbeskrivelse

Et nasjonalt representativt utvalg ble trukket av Statistisk Sentralbyrå. Totalt har 2299 barn og unge deltatt i undersøkelsen. Deltakelses-prosenten var svært god; 89 % blant 9-åringene og 74 % blant 15-åringene.
Fysisk aktivitet ble målt objektivt ved at deltakerne bar et akselerometer i et belte rundt livet i fire påfølgende dager. Fysisk form ble målt med en sykkeltest med progressiv økende belastning til utmattelse, og et testbatteri ble benyttet for å kartlegge muskelstyrke. Risikofaktorer for hjerte- og karsykdom ble målt med en fastende blodprøve. I tillegg ble det registrert ulike mål på kroppssammensetning, deriblant kroppsmasseindeks (KMI) og livvidde. 
 
Datainnsamlingen startet i mars 2005 og ble avsluttet i oktober 2006.

Resultat

Funnene fra undersøkelsen viser at gutter er mer aktive enn jenter både ved 9- og 15-år. Ni-åringene hadde et aktivitetsnivå som var 46% høyere enn 15-åringene. Undersøkelsen viser videre at fire av fem 9-åringer, men kun en av to 15-åringer tilfredsstiller anbefalingene for fysisk aktivitet.  
 
Fysisk form
Undersøkelsen har også studert barn og unges fysiske form. Blant 9-åringene var kondisjonstallet (ml •min-1• kg-1) 43 hos jenter og 48 hos gutter, og hos 15-åringer var kondisjonstallet henholdsvis 41 og 52. I begge aldersgrupper presterte guttene bedre enn jentene i alle styrketestene, med unntak av for statisk styrke i ryggstrekkerne, der 15 år gamle jenter presterte bedre enn 15 år gamle gutter.

Risikofaktorer for hjerte- og karsykdom
For første gang er det tilgjengelige data som gir en beskrivelse av en rekke risikofaktorer for hjerte- og karsykdom i et landsrepresentativt materiale med barn og unge. Studien gir videre en mulighet til å se hvordan risikofaktorer er distibruert i normalmateriale.

Sammenhengen mellom fysisk form og risikofaktorer for hjerte- og karsykdom
Undersøkelsen gir en mulighet til å undersøke sammenhengen mellom fysisk form og risikofaktorer for hjerte- og karsykdom. Studien viser at både muskelstyrke og kondisjon er assosiert med opphopning av risikofaktorer for hjerte- og karsykdom.
 
Barn og unge som befinner seg i den laveste kvartilen av muskelstyrke og kondisjon har en større sannsynlighet for å ha opphopning av risikofaktorer for hjerte- og karsykdom sammenlignet med de som er i best fysisk form.

Les hele rapporten

Last ned fra Brage