Fysisk aktivitet i den norske befolkningen 1985-2009

-

Formell tittel

Fysisk aktivitet i den norske befolkningen 1985-2009; aktiviteter, organisering, motiver, barrierer

Formål

Målet med prosjektet er å undersøke hovedtrekkene ved fysisk aktivitet i den voksne norske befolkning. Prosjektet kartlegger omfang av fysisk aktivitet, grener, organisering, motiver, anlegg og barrierer for aktivitet.

Prosjektbeskrivelse

Prosjektet bruker data fra Norsk Monitor som er en omfattende kartlegging av det norske folks holdninger, atferd, og verdier.
 
Norsk Monitor er gjennomført hver annet år siden 1985 og kartlegger atferd, holdninger og verdier i den norske befolkning over 15 år. Ca. 4000 personer intervjues og fyller ut spørreskjema. Spørsmål om fysisk aktivitet har vært inne siden 1985 og nye spørsmål er kommet til i flere runder, bl.a. 1989, 1993 og 1999. Det er i dag et bredt spektrum av idrettsrelaterte spørsmål inne i Monitor.
 
Det gjelder omfang, intensitet og varighet av fysisk aktivitet, organisering av aktivitet, aktiviteter folk driver, motiver og arena. I tillegg kartlegges holdninger til dopingmidler og ulike preparater som kan forbedre prestasjon på ulike områder samt utseende på ens kropp.
 
Norsk Monitor gjør det mulig å se på aktivitetsrelaterte variabler i forhold til et bredt spektrum av variabler som går på kost, helse, livsstil, inntekt og utdannelse og deltakelse i organisasjonsliv og politisk liv. Det vil således kunne gi forankring for en bred analyse av fysisk aktivitet og idrett som del av samfunnslivet.

Resultat

Kolbjørn Rafoss og Gunnar Breivik: ”Anleggsbruk i befolkningen – en studie av anleggstyper, aktivitetsprofiler og endring.” I Kolbjørn Rafoss og Jan Ove Tangen (red) Kampen om idrettsanleggene. Planlegging, politikk og bruk. Fagbokforlaget. Oslo. 2009. s. 52-79

Kolbjørn Rafoss og Gunnar Breivik: Idrett og anlegg i endring. Oppslutning om idrettsaktivitet og bruk av anlegg i den norske befolkning. Akilles (In press)