Fysisk aktivitet blant norske barn

Tid:

Sted: NIH, Aud A

Formell tittel

Physical activity patterns, aerobic fitness and body composition in Norwegian children and adolescents

Formål

Formålet med prosjektet ”Fysisk aktivitet blant norske barn” var å gjennomføre en kartlegging som skulle gi kunnskap om det totale aktivitetsnivået, aktivitetsmønsteret og den fysiske formen i et landsrepresentativt utvalg av 9- og 15-åringer. Prosjektet ble initiert og finansiert av Helsedirektoratet.

Prosjektbeskrivelse

Et nasjonalt representativt utvalg ble trukket av Statistisk Sentralbyrå. Totalt har 2299 barn og unge deltatt i undersøkelsen.

Deltakelsesprosenten var svært god; 89 % blant 9-åringene og 74 % blant 15-åringene.
 
Fysisk aktivitet ble målt objektivt ved at deltakerne bar et akselerometer i et belte rundt livet i fire påfølgende dager. Fysisk form ble målt med en sykkeltest med progressiv økende belastning til utmattelse. I tillegg ble det registrert ulike mål på kroppssammensetning, deriblant kroppsmasseindeks (KMI) og livvidde.
 
Datainnsamlingen startet i mars 2005 og ble avsluttet i oktober 2006.

Resultat

Funnene fra undersøkelsen er den første av sitt slag i Norge, og den viser at gutter er mer aktive enn jenter både ved 9- og 15-år. Ni-åringene har et forholdsvis høyt fysisk aktivitetsnivå, men aktivitetsnivået synker med økende alder ettersom 9-åringene hadde et aktivitetsnivå som var 46 % høyere enn 15-åringene.
 
Både 9- og 15-åringene var mer aktive i ukedagene sammenlignet med i helgedagene. I følge de norske anbefalingene for fysisk aktivitet bør barn og unge være fysisk aktive i minimum 60 min hver dag. Undersøkelsen viser at fire av fem 9-åringer, men kun en av to 15-åringer tilfredsstiller anbefalingene for fysisk aktivitet.

Blant 9-åringene ble det observert en sammenheng mellom fysisk aktivitet og årstid. Deltakerne hadde et signifikant høyere aktivitetsnivå om våren sammenlignet med høsten og vinteren. Forskjellen i aktivitetsmønster ble spesielt sett i tidsrommet etter skolen og i helgene. Blant 15-åringene ble det ikke funnet noen sammenheng mellom fysisk aktivitet og årstid.
 
Trender i aktivitet og kroppssammensetning
For 9-åringer fra Oslo har vi kunnet gjøre en sammenligning med data fra en tilsvarende undersøkelse gjort i 2000. Studien viste at aktivitetsnivået blant 9-åringer i Oslo har steget i løpet av de 5–6 årene som er gått mellom kartleggingene. Aktivitetsnivået var omtrent 6% høyere i 2005 enn i 2000. Dette er en gledelig utvikling, som kan skyldes økt fokus på at barn bør være i regelmessig fysisk aktivitet.
 
I samme periode ble det sett en økning i antall som ble klassifisert som overvektige og fete, men økningen var ikke signifikant. Det var ingen forskjell i gjennomsnittlig KMI mellom 9-åringene i 2005 og 2000, men 9-åringene i 2005 hadde signifikant større livvidde enn de i 2000. Dette indikerer at det kan ha skjedd en endring i barnas kroppssammensetning.
 
Fysisk form
Undersøkelsen har også studert barn og unges fysiske form (kondisjon). Blant 9-åringene var kondisjonstallet (ml •min-1• kg-1) 43 hos jenter og 48 hos gutter, og hos 15-åringer var kondisjonstallet henholdsvis 41 og 52. Det var stor variasjon i utvalgets fysiske form. De 10% med høyest kondisjon hadde om lag dobbelt så høyt oksygenopptak som de 10% med lavest oksygenopptak. De i den sistnevnte gruppen har et oksygenopptak på 30-36 ml •min-1• kg-1, og dette er tilsvarende verdier som er sett blant inaktive voksne. 

Les hele rapporten

Last ned fra Brage