Frafall i idrett

-

Formell tittel

Frafall i idrett

Formål

Formålet med studien er å lære mer om hva som kan forhindre frafall i norsk organisert idrett. Undersøkelsen følger to handball-lag, et jentelag og ett guttelag, over et tidsforløp over to år (10 klasse - 2 år på videregående skole). Hvert lag består av ca. 15 personer. Studien er en kvalitativ studie, som bruker fokusgruppeintervju som den viktigste metoden for datainnsamling.

Prosjektbeskrivelse

I løpet av 2017 ble det gjennomført fire runder med fokusgruppeintervjuer, som fokuserte på ulike temaer: Faktorer som bidrar til trivsel og mistrivsel i idretten, tanker om treneratferd og læringsmiljø, kombinasjonen av deltakelse i flere idretter, forpliktelser knyttet til skolehverdagen, viktigheten av mestringsopplevelser, tanker om konkurransepress, rollen til lagkamerater, foreldre og venner. Etter hvert intervju svarte også ungdommene på et kort spørreskjema om de samme temaene som i det respektive intervju.

Opprinnelig var prosjektet tenkt å følge ungdommene over en sesong. Men på grunn av at få deltagere valgte å slutte i løpet av det første året, ble studien forlenget med ett år til da det er frafall som er hovedfokuset i denne studien. I tillegg så vi i løpet av første års datainnsamling at prosjektet gav et rikt datamaterialet som det var viktig å gå videre med for å belyse interessante temaer for ungdoms deltagelse i idrett.

Prosjektet, samt prosjektets endringer underveis, er meldt inn til NSD og godkjent. Ungdommene deltar frivillig og foreldrene har signert informerte samtykke.

I 2018 vil vi følge deltagerne videre med fokusgruppeintervjuer, samt gjennomføre individuelle intervju med fire deltagere som sluttet i løpet av året 2017, samt individuelle intervju hvis flere velger å slutte i løpet av det kommende år.

Resultat

Resultatene vil kunne styrke kunnskapsgrunnlaget vi har om hvorfor ungdom deltar og/eventuelt slutter med sin idrett. Ved å fremme denne kunnskap kan vi få bedre innsikt i hva ungdommene selv vektlegger som avgjørende faktorer for frafall i idrett, eventuelt videre idrettsdeltagelse i ungdomsårene.