Frafall i idrett

-

Formell tittel

Frafall i idrett

Formål

Formålet med studien er å lære mer om hva som kan forhindre frafall i norsk organisert idrett sett fra et ungdomsperspektiv. Undersøkelsen følger to handball-lag, et jentelag og ett guttelag, over et tidsforløp over to år (fra 10 klasse til andre år på videregående skole). Hvert lag består av ca. 15 personer. Studien er en kvalitativ studie, som bruker fokusgruppeintervju som den viktigste metoden for datainnsamling. Videre blir også ungdommenes foreldre intervjuet for å undersøke deres perspektiv.

Prosjektbeskrivelse

I løpet av 2018 ble den siste runden av fokusgruppeintervjuer gjennomført. Dette var femte gang fokusgruppe-intervjuer ble gjennomført med utvalget i løpet av en periode på 2 år. Totalt sett har temaene på disse intervjuene vært: (a) faktorer som bidrar til trivsel og mistrivsel i idretten, (b) tanker om treneratferd og læringsmiljø, (c) kombinasjonen av deltakelse i flere idretter, (d) forpliktelser knyttet til skolehverdagen, (e) viktigheten av mestringsopplevelser, (f) tanker om konkurransepress, (g) rollen til lagkamerater, foreldre og venner, samt (h) refleksjoner omkring organisering av ungdomsidretten. Deltagerne svarte også den siste gangen på et kort spørreskjema som reflekterte tematikken i intervjurunde fem.

I løpet av de 2 årene deltagerne har blitt fulgt, har 10 deltagere sluttet med organisert idrett. Av disse, har 9 deltagere akseptert og deltatt på individuelle intervjuer, hvor hovedfokus for intervjuet var å få innblikk i årsaker relatert til deres valg om å slutte med organisert idrett.

Det har også blitt gjennomført tre fokusgruppeintervjuer med ungdommenes foreldre. Temaene for disse intervjuene var foreldrenes perspektiv på ungdommenes idrettsdeltagelse og frafall.

Prosjektet, samt prosjektets endringer underveis, har fått godkjenning av NSD. Ungdommene deltar frivillig og foreldrene har signert informert samtykke. Foreldrene som deltok har også signert informert samtykke.

Alle intervjuer og spørreskjemaer er transkribert. Pre-analyser av data er igangsatt. En publikasjonsplan basert på innsamlet og pre-analysert data er laget.

I 2020 går prosjektet over i en formidlingsfase, med to hovedkomponenter:

  • Prosjektet skal inn i en ren skrivefase, hvor arbeidet skal resultere i fire publiserte artikler.
  • Forskningsfunnene skal formidles både på internasjonale konferanser, samt på nasjonale konferanser og arenaer med interesse for ungdom og idrettsdeltagelse

Resultat

Resultatene fra prosjektet har til hensikt å styrke kunnskapsgrunnlaget vårt om hvorfor ungdom deltar og/eventuelt slutter med organisert idrett. Ved å fremme denne kunnskapen, kan vi få bedre innsikt i hva ungdommene selv vektlegger som avgjørende faktorer for frafall i organisert idrett, eventuelt videre idrettsdeltagelse i ungdomsårene (13-19 år). I tillegg vil resultatet fra prosjektet gi innsikt i hvordan foreldre reflekter over overganger i ungdommenes liv, og hvordan disse overgangene kan påvirke både foreldre og ungdoms tanker om videre idrettsdeltagelse